การออกแบบและพัฒนาระบบขายและสะสมแต้มอุปกรณ์บนอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีเชิงโครงสร้าง บทความวิจัย

Main Article Content

สุรีวรรณ จันตะมะ
ภานุวัตร สุขเทพ
พิมพ์ชยา ชัยรัตน์

บทคัดย่อ

การจัดทำวิจัยนี้มีเพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบและพัฒนาระบบขายและระบบสะสมแต้มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีเชิงโครงสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าเเละหากลุ่มลูกค้าใหม่ 2) เพื่ออำนายความสะดวกในการซื้อสินค้าเเละการให้บริการ 3) เพื่อสร้างเเรงจูงใจเเละช่วยส่งเสริมการขาย 4) เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการซื้อสินค้า โดยใช้หลักคิดของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ แบบน้ำตกหกขั้น ที่เรียกว่า “SASHIMI” ที่ผ่านการวิเคราะห์ความต้องการจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบขายและระบบสะสมแต้มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีเชิงโครงสร้าง จำนวน 20 คน โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ระยะที่ 2 ประเมินคุณภาพการใช้งานระบบขายและระบบสะสมแต้มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตด้วยแบบจำลองสำหรับประเมินคุณภาพแบบ ES_QUAL โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้งานระบบขายและระบบสะสมแต้มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตจำนวน 56 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า (1) การออกแบบระบบขายและระบบสะสมแต้มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตมีแผนภาพสามประเภท คือ แผนภาพบริบท แผนภาพกระแสการไหลข้อมูล และ แผนภาพการทำงานของระบบ โดยมี 2 โมดูล คือ โมดูลผู้ดูแลระบบ , โมดูลของผู้ใช้(ลูกค้า) (2) ผลการประเมินคุณภาพการใช้งานระบบขายและระบบสะสมแต้มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตดังกล่าวมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( = 4.02, S.D. = 0.56) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (C.V.) เท่ากับ 13.93%

Article Details

How to Cite
[1]
จันตะมะ ส., สุขเทพ ภ., และ ชัยรัตน์ พ. ., “การออกแบบและพัฒนาระบบขายและสะสมแต้มอุปกรณ์บนอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีเชิงโครงสร้าง: บทความวิจัย”, JSCI-SBU, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 40–52, ส.ค. 2022.
บท
บทความวิจัย

References

J. Panurak, "Utilization of Information and Communication Technology of Secondary School Students: A Case Study of Pool Charoen Wittayakom School," Bachelor of Arts (community development), Burapha University, Thailnd, 2017.

One Believe Co., Ltd., “The Importance of Computers, Benefits and Basic Operations”, [Online]. Available: https://www.1belief.com/article/ipos-cycle/. [Accessed: July 27, 2022].

W. Nilsuk et al., “Design and Development of Personal Car Rental System on the Internet by Structural Method” Journal of Science and Technology Journal , Southeast Bangkok College, Vol.1, No.2, pp. 12-24, May-August 2021.

S. Fongmanee, System Analysis and Design, Chiang Rai : Chiang Rai Rajabhat University, 2014.

P. Matkovic, P. Tumbas, “A Comparative Overview of the Evolution of Software Development Models”, International Journal of Industrial Engineering and Management. Vol.1, No.4,pp. 163-172, 2010.

O. Rugyam, "Application of model E-S-QUAL to measure the service quality of online query system for computer self-learning tutoring: the case study of ondemand tutoring school," Master of Science (Technology Management), Thammasat University, Thailand, 2016.

N. Jeerangsuwan, Principles of design and assessment. Instructional Design and Assessment, 4th Edition. Bangkok: Textbook Production Center, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, 2015.

M. H. Ali, “E-S-Qual Model in Internet Banking: A Study from Customer’s Perspectives”, The Journal of International Management Studies, Vol. 7 No.2, October, no page, 2012.

O. Srisompan, “Population and Sampling: Quantitative Research,” Documentation Training Program “Creating a new generation of researchers”, Ubon Ratchathani University, 2015.

K. Wanichbuncha and T. Wanichbuncha, Using SPSS for Windows in Data Analysis, Bangkok: Kalaya Wanichbuncha, 2019.

P. Namthong and J. Phuboon-ob, "Development of Progression Tracking System for Faculty Level Project of Mahasarakham University," Master of Science (Information Technology),Mahasarakham University, Thailand, 2017.

S. Pholngam, “Web Application Development with PHP,” [Online]. Available: http://scimooc.bsru.ac.th/file/article/2000228-122121.pdf. [Accessed: July 27, 2022].

P.Suebpheng et al., ” Design and Development of Baking Course Booking Systemwith Independent Teacher on Internet with Structural Method,” The 4th National Conference in Science and Technology ,Faculty of Science Chandrakasem, Rajabhat University, 22 May 2021 (in the form of an online presentation).