การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบให้บริการแม่บ้านบนอินเทอร์เน็ต บทความวิจัย

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยะ พุ่มเฉลิม
สุภาธิดา สุขชื่น

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ออกแบบระบบให้บริการแม่บ้านบนอินเทอร์เน็ต และ (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อแผนภาพระบบการให้บริการแม่บ้านบนอินเทอร์เน็ต โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ กล่าวคือในระยะที่ 1 ออกแบบระบบให้บริการแม่บ้านบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้หลักคิดของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ แบบน้ำตกหกขั้นที่เรียกว่า “SASHIMI” ที่ผ่านการวิเคราะห์ความต้องการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบให้บริการแม่บ้านบนอินเทอร์เน็ต ระยะที่ 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อแผนภาพระบบการให้บริการแม่บ้านบนอินเทอร์เน็ต โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 51 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่าห้าระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที ซึ่งผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการออกแบบระบบให้บริการแม่บ้านบนอินเทอร์เน็ตมีแผนภาพสามประเภท คือ แผนภาพบริบท แผนภาพกระแสการไหลข้อมูล และ แผนภาพการทำงานของระบบ (2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อแผนภาพระบบให้บริการแม่บ้านบนอินเทอร์เน็ตจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .05

Article Details

How to Cite
[1]
พุ่มเฉลิม ส. และ สุขชื่น ส. ., “การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบให้บริการแม่บ้านบนอินเทอร์เน็ต : บทความวิจัย”, JSCI-SBU, ปี 2, ฉบับที่ 3, น. 12–20, ธ.ค. 2022.
บท
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง

C. Chusaengnil, “Internet of Things,” [Online]. Available: https://www.scimath.org/article-technology/

item/9089-2018-10-18-07-59-07. [Accessed: July 2, 2022].

S. Deeyieam and N. Boonthongkam,"Public Innovation in Thai Government Sector," Journal of Legal Entity Management and Local Innovation, Vol. 6 No. 3, P.287-299, May-June 2020.

Bank of Thailand, “How are Thai businesses adapting?,” [Online]. Available: https://www.bot.or.th/

broadcast/ BOTMagazine/2563/BOT1_63/mobile/index. html#p=9 [Accessed: July 2, 2022].

N. Thongthammachart, "Life in the contemporary condition of urban society," Veridian E-Journal, Silpakorn University, Vol. 9 No. 1, P.1669-1687, January - April 2016.

M. Tanthanakikrai “Janita Business Plan for Delivery Maids,” Thesis Master of Management Program, College of management, Mahidol University, Bangkok, Thailand, 2018.

W. Chaiyamool and S. Yuangthong, Introduction to Computer and Information Technology, Bangkok:Provision, 2015.

K. Udomthanathira, “System Development Life cycle: SDLC,” [Online]. Available: https://dol.dip.go.th/

th/category/2019-02-08-08-57-30/2019-03-15-11-06-29 [Accessed: March 7, 2022].

P. Matkovic and P. Tumbas, “A Comparative Overview of the Evolution of Software Development Models,” International Journal of Industrial Engineering and Management, Vol.4 No.1, P.163-172, 2010.

T. Pengsuk, “Analysis and Design of Information Systems for Business,” teaching materials Faculty of Management Sciences, Udon Thani Rajabhat University, 2019.

B. Srisaart, Statistical Methods for Research 1 (5th edition), Bangkok: Suweeriyasan. 2013.

K. Gaysorn, Data Modeling and Processes, Documentation for teaching information system analysis and design : in modern Era,Phitsanulok:Focus Printing Co.,Ltd., Faculty of Science ,Naresuan University, 2013.

Academic Clinic and Support Personnel Competency Development, “Principles of work plan writing,” Ubon Ratchathani University, [Online]. Available: http://www.pol.ubu.ac.th/keepfile/.[Accessed: March 15, 2022].

Techterrotor, "How to analyze and collect requirements efficiently," [Online]. Available: https://www.techterrotor.com/2020/07/requirement.html.[Accessed: March 15, 2022].

K. Wongyai and M. Phaosawad,"A Development of Cooperative EducationInformation Management System forValaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage," VRU Research and Development Journal Science and Technology, Vol.10 No.1 , P.18-28, January – April , 2015.

S. Ngammongkolwong and N. Jirangsuwan, "A model of research and creative works of Thai higher education institutions with electronic supply chains," Panyapiwat Journal , Vol.6 No.1,P.97-114, July - December, 2014.

B. Chongmueanwye and P. Chinjohor,"The Development Information System Flowering and Ornamental Plants Data for Sungnoen District at Nakhonratchasima," Journal of Management of Information Technology and Innovation, Year 5, special edition (continued from the academic conference), Faculty of Information Technology, Rajabhat Maha Sarakham University, P.195-202, 2018.

N. Buntukakan, "A study of the state and problems of school management system in of Rajadamri School: Bangkok Metropolitan under the office of secondary education Area 2," Thesis Master of Education (Education Administration), Faculty of Education Burapha University, 2016.