วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2565)
ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 6 ประกอบด้วยบทความวิจัย 6 เรื่อง มีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น สาขานวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขนวัตกรรมทางธุรกิจ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมถึงสาขาต่างๆ ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในช่วงนี้ข่าวที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเอเปคหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) ครั้งที่ 29 โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล”  APEC คือเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 โดยมีเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุน รวมถึงความร่วมมือในด้านมิติสังคมและการพัฒนาด้านอื่น ๆ อาทิ ความร่วมมือด้านการเกษตร การส่งเสริมบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อนำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ยั่งยืน และความมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาค ในครั้งนี้ประเทศไทยได้ชูโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นตัวเร่งการปรับมุมมองและพฤติกรรมไปสู่โมเดลธุรกิจที่สามารถสร้างผลกำไรควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุกภาคส่วน

ฉบับนี้เป็นฉบับที่เผยแพร่ในเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งเดือนหน้าเป็นวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช 2566 ปีใหม่นี้ขอให้ท่านมีความสุข ปราศจากทุกข์ สุขภาพดีเป็นมิ่งขวัญ ปลอดโรคปลอดภัยในทุกวัน สุขสมหวังดั่งใจตลอดปี 2566 ค่ะ  สุดท้ายนี้ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับต่อ ๆ ไปของเรา โดยท่านสามารถส่งผลงานได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของวารสาร
Link: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI

เผยแพร่แล้ว: 2023-01-10

การออกแบบระบบการจองเรือข้ามฟากพัทยา-เกาะล้าน บนอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีเชิงโครงสร้าง

บทความวิจัย

นฤทธิ์ตา สุดสงวน, ธนัชวิชา คุณเผือก, อรรถชัย ตรีวิหก, วิศรุต การบรรจง

33-41

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ธุรกิจเกษตรทฤษฎีใหม่

บทความวิจัย

นันทรัตน์ กลิ่นหอม, ธีระพล สุทธิพนไพศาล, พิชญา เจริญใจ, ดิสรินทร์ โทนกล้า, วิภาวี นันทกุล

42-51

การพัฒนาสื่อการสอนด้วยการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การคัดแยกขยะ

บทความวิจัย

ศศิลักษณ์ ไชยตัน, อาฉ๊ะ บิลหีม, สาวิตรี พิพิธกุล, ทักษิณา นพคุณวงศ์

52-61