การออกแบบระบบการจองเรือข้ามฟากพัทยา-เกาะล้าน บนอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีเชิงโครงสร้าง บทความวิจัย

Main Article Content

นฤทธิ์ตา สุดสงวน
ธนัชวิชา คุณเผือก
อรรถชัย ตรีวิหก
วิศรุต การบรรจง

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบระบบการจองเรือข้ามฟากพัทยา-เกาะล้านบนอินเทอร์เน็ต (2) ประเมินความเหมาะสมของการออกแบบระบบการจองเรือข้ามฟากพัทยา-เกาะล้านบนอินเทอร์เน็ต โดยการวิจัยนี้ทำการศึกษาปัญหา ความต้องการ และออกแบบระบบการจองเรือข้ามฟากพัทยา-เกาะล้านบนอินเทอร์เน็ตตามแนวคิดของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ Waterfall Model ด้วยวิธีเชิงโครงสร้าง และประเมินความเหมาะสมของการออกแบบระบบการจองเรือข้ามฟากพัทยา-เกาะล้านบนอินเทอร์เน็ต โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการจองเรือข้ามฟากพัทยา-เกาะล้านบนอินเทอร์เน็ตที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่าห้าระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัย (1) การวิเคราะห์ระบบเพื่อกำหนดเป็นแนวทางการออกแบบระบบการจองเรือข้ามฟากพัทยา-เกาะล้านบนอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีเชิงโครงสร้างซึ่งประกอบด้วย Use case Diagram และแผนภาพบริบท (Context Diagram) (2) การประเมินความเหมาะสมของการออกแบบระบบการจองเรือข้ามฟากพัทยา-เกาะล้านบนอินเทอร์เน็ตคุณภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14

Article Details

How to Cite
[1]
สุดสงวน น. ., คุณเผือก ธ. ., ตรีวิหก อ. ., และ การบรรจง ว. ., “การออกแบบระบบการจองเรือข้ามฟากพัทยา-เกาะล้าน บนอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีเชิงโครงสร้าง: บทความวิจัย”, JSCI-SBU, ปี 2, ฉบับที่ 3, น. 33–41, ธ.ค. 2022.
บท
บทความวิจัย

References

Public Relations Office Office of the Secretariat of the Senate, "Public Relations Strategies via Social Media Using Facebook," Bangkok: Summary Report on the Implementation of the Training Course on Social Media Strategies Training Program using Facebook, 2018.

Office of the Civil Service Commission (OCSC)., "Thailand in the context of Thailand 4.0 Under the Constitution of the Kingdom of Thailand," Bangkok: Summary Report on Thailand Project Implementation in the Context of “Thailand 4.0” under the Constitution of the Kingdom of Thailand, 2017.

P. Matkovic and P. Tumbas, “A Comparative Overview of the Evolution of Software Development Models”, International Journal of Industrial Engineering and Management, Vol.1, No.4, pp. 163-172, 2010.

W. Baibong and W. Klomjai, “Meeting Room Reservation System: Case Study of the Government Lottery Office,”. Thesis (Business Computer), Faculty of Business Administration, Rajapruek University, Bangkok, Thailand, 2018.

P. Suebpeng, P. Nuchthian and S. Poomchalerm, "Design and Development of Baking Course Booking Systemwith Independent Teacher on Internet with StructuralMethod," National Research Conference science and technology 4th, Chandrakasem Rajabhat University, May 22, 2021 ,P.1-8.

C. Talubkaew and P. Phetsorn, "The performance evaluation of E-Document, Rajamangala University of Technology Isan,”. Information Journal, Vol. 23 No. 1, P.23-38, January-June, 2016.

B. Srisaard, Preliminary Research. Revised edition. (10th edition), Bangkok: Suweeriyasan, Co., Ltd., 2017.

P. Sonthitham, et al.,"MeetingRoomBookingSystemOnlineFacultyofManagementSciences," Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University, Vol. 2, No. 1 ,P. 81-90., January - June, 2018.

R. Leerungnawarat, P.Srisutham, and N. Heepchankri.,"The Development of Management Information System for Thesis," UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCES AND TECHNOLOGY, Vol.10 No.2, P.139-154,May - August, 2022.

T. Tinop, S. Chaonafang and U. Phakdeetrakulwong,"The development of online car care reservation system: a case study of car care service," Journal of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University, Vol.2 No.2, P.25-37, July – December, 2021.