การพัฒนาสื่อการสอนด้วยการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การคัดแยกขยะ บทความวิจัย

Main Article Content

ศศิลักษณ์ ไชยตัน
อาฉ๊ะ บิลหีม
สาวิตรี พิพิธกุล
ทักษิณา นพคุณวงศ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อการสอนด้วยการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การคัดแยกขยะ ที่มีคุณภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อการสอนด้วยการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การคัดแยกขยะ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  จำนวน
40 คน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ด้วยการจับฉลากเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) สื่อการสอนด้วยการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ  2) แบบประเมินคุณภาพสื่อการสอนด้วยการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อการสอนด้วยการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสถิติทดสอบที (t-test) แบบ Related  Sample ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อการสอนด้วยการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ มีคุณภาพด้านเนื้อหามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64  ด้านออกแบบคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 และด้านเทคนิคการผลิตสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อการสอนด้วยการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Article Details

How to Cite
[1]
ไชยตัน ศ. . ., บิลหีม อ. . ., พิพิธกุล ส. ., และ นพคุณวงศ์ ท. ., “การพัฒนาสื่อการสอนด้วยการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การคัดแยกขยะ: บทความวิจัย”, JSCI-SBU, ปี 2, ฉบับที่ 3, น. 52–61, ธ.ค. 2022.
บท
บทความวิจัย

References

P. Boonthanom, "The Development of Computer Assisted Instruction on Information Technology for Mattayomsuksa 4 In Streesettabumpen School," Independent study, Master of Education (educational technology), Silpakorn University, Bangkok, Thailand, 2010.

W. Woraphongsap,"Construction of computer-assisted instruction on multimedia technology," Thesis Master of Science in Industrial Education (Computer and Information Technology),King Mongkut's University of Technology Thonburi,Bangkok, 2001.

Pollution Control Department,Ministry of Natural Resources and Environment, "Guidelines for reduction, separation and utilization of solid waste For volunteers to protect natural resources and the village environment," [Online]. Available: https://www.pcd.go.th/publication/4975. [Accessed: January 7, 2022].

Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment, "People's Handbook : Proper waste sorting and adding value," [Online]. Available: https://www.pcd.go.th/wp-content/uploads/2020/06/pcdnew-2020-06-04_08-33-14_078455.pdf. [Accessed: Feb. 20, 2022].

T. Na Nakhon, "Instructional Media," [Online]. Available:http://old-book.ru.ac.th/e-book/e/ET201(55)/ET201-4.pdf.[Accessed: March 15, 2022].

P. Linruesi, "Comparison of Learning Achievements Using Video Teaching Media on Creation and development of petroleum fields for Students of automotive work",[Online]. Available: http://online.lannapoly.ac.th/Research/FileUpload/20150204_144655.pdf. [Accessed: January 25, 2022].

Bureau of Technical Education Development, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, "Teaching materials," [Online].Available:http://www.cvc.ac.th/cvc2011/files/15080411110359999_

pdf.[Accessed: March 20, 2022].

W. Yenpoeng and N. Chansanit, "The Development of Computer Assisted Instruction to Enhance English Communication Skills for Prathomsuksa 6," The 5th National Academic Conference, Kanchanaburi Rajabhat University, September 4, 2020, P.282-290.

A. Romae, C. Chunphun and O. Isaranarakul, "Development of Multimedia for Learning on Alternative Energy in Narathiwat Province for Students in Private Islamic Schools," Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. No.1, P.258-274,January - June, 2022.

Bureau of Environmental Health, Department of Health, "Cartoon animation Clean House, Hygiene, Perfect Life Project, Episode 3 garbage sorting," [Online]. Available: https://youtu.be/CxfK301XJcY. [Accessed: Feb. 27, 2022].