การลดของเสียในกระบวนการบรรจุภัณฑ์น้ำยาซักผ้าโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดของซิกซ์ ซิกม่า บทความวิจัย

Main Article Content

ณัฐวดี มหานิล
พงศธร จูมสวัสดิ์
กิตติกานต์ มากพิน
กันตณพ วีระวงษ์

บทคัดย่อ

จากการศึกษากระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมผลิตน้ำยาซักผ้าแบรนด์หนึ่งที่มีโรงงานผลิตอยู่ในจังหวัดชลบุรี พบว่ากระบวนการผลิตประสบกับปัญหาปริมาณการสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น แต่ประสิทธิภาพการทำงานลดลง เนื่องจากพบความสูญเปล่าเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นจัดเป็นความสูญเปล่าประเภทของเสีย งานวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของเสีย และลดของเสียประเภทรอยยับที่ท็อปซีลของขั้นตอนการปิดท็อปซีลถุงบรรจุภัณฑ์น้ำยาซักผ้า และศึกษาเปรียบเทียบจำนวนของเสียก่อนและหลังปรับปรุง เพื่อคำนวณหาระดับความผันแปรของกระบวนการผลิตด้วยระดับซิกซ์ ซิกม่า จากการเก็บข้อมูลของเสียในขั้นตอนการปิดท็อปซีลถุงบรรจุภัณฑ์น้ำยาซักผ้า จำนวน 5 ประเภท พบของเสียที่มีความถี่มากที่สุด คือ ของเสียประเภทรอยยับที่ท็อปซีลมีจำนวน 42,310 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 40.97 ของจำนวนของเสียทั้งหมด ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์หลักการ DMAIC ในการแก้ไขปัญหา ใช้แผนผังแสดงเหตุและผลในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และทำการวิเคราะห์เชิงลึกด้วยการประเมินความเสี่ยงของปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อสาเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหา พบว่าสาเหตุที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ ไม่มีมาตรฐานการตั้งค่าอุณหภูมิ จึงทำการทดลองปรับค่าอุณหภูมิ โดยกำหนดค่าอุณหภูมิไว้ 3 ระดับ ได้แก่ 198, 195, 190 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ผลการทดลองพบว่าค่าอุณหภูมิที่ 190 องศาเซลเซียส เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดในการผลิต ส่งผลให้ระดับค่าความน่าเชื่อถือของกระบวนการผลิตก่อนการปรับปรุงเท่ากับร้อยละ 96.39 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.98 และระดับซิกม่าก่อนการปรับปรุงเท่ากับ 3.25 เพิ่มขึ้นเป็น 5.25 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หากระดับซิกม่ามี คาสูงขึ้น ก็เปรียบเสมือนมีการทำข้อผิดพลาดน้อยลง

Article Details

How to Cite
[1]
มหานิล ณ., จูมสวัสดิ์ พ. ., มากพิน ก. ., และ วีระวงษ์ ก. ., “การลดของเสียในกระบวนการบรรจุภัณฑ์น้ำยาซักผ้าโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดของซิกซ์ ซิกม่า : บทความวิจัย”, JSCI-SBU, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 1–12, มิ.ย. 2023.
บท
บทความวิจัย

References

Marry Poppendieck. (2002). “7 Wastes” [Online]. Available: http://www.moro.co.th/the-7-wastes. [Accessed: April 4, 2022].

K. Pari, (2018). “7 Wastes” [Online]. Available: https://greedisgoods.com/7-waste. [Accessed: April 4, 2022].

FDI. (2019). “7 Wastes” [Online]. Available: https://fdirecruit.co.th/7-waste. [Accessed: April 4, 2022].

Thanayutsite. (2016). “7 QC Tools” [Online]. Available: https://thanayutsite.wordpress.com/. [Accessed: April 6, 2022].

Forrest, W. Breyfogle III, Implementing Six Sigma: Smarter Solutions Using Statistical Methods, USA, John Wiley & sons, 1999.

T. Sriram et al., “Application of DMAIC Model to Reduce Waste in Eye Drop Bottle Cap Production Process,” 6th IAMBEST National Conference and 2nd International Conference, Institute of King Mongkut's Technology Ladkrabang Chumphon Khet Udomsak Campus Chumphon Province, 27-28 May 2021.

T. Meechamnan, “Reduction of waste with black spots in the production of plastic hangers,” Master of Science thesis. (Environmental Management), Faculty of Environmental Development Administration, National Institute of Development Administration, 2020.

A. Nuprim, “Waste reduction in the production process. A Case Study in a Sample Rubber Glove Factory," (Master of Engineering), Prince of Songkhla University, Songkhla, 2020.

W. Kaewyindee et al., “Reducing the amount of repair work related to the chemical process in the fabric dyeing and finishing process by the Six Sigma Principle,” Journal of the Graduate Research Research Conference 13th, Department of Industrial Engineering and Management, Graduate School Silpakorn University,Thursday, August 16, 2018.

K. Ploypanichcharoen ,FMEA crashes and effects analysis. Bangkok : Technology Promotion Association (Thai-Japan), 2007.

M. Khonkan and S. Vorarat, “Reducing waste in the production process of cap sealing bottles, maxi-cap products, misaligned caps,” Industrial Engineering Management Branch. Dhurakij Pundit University, 2018.

M. Makamhin, “Reducing waste in the packaging process A Case Study of a Modern Pharmaceutical Factory for Humans,” thesis (Master of Engineering), Engineering Management, Graduate School, Siam University, 2022.

Y. Ketmuang, “The Reduction of Wasted Materials 1 HP Water Pump Production Process by

Six-Sigma,” Thonburi University Academic Journal. (Science and Technology), vol. 1, no. 1, pp.1-13,January – June 2017.