การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ด้วยเทคนิคการถ่ายทำในรูปแบบบีโรล เรื่อง การทำขนมเปียกปูน บทความวิจัย

Main Article Content

ณัฐกานต์ แก้วจั่นเพชร
นันทรัตน์ กลิ่นหอม
นฤทธิ์ตา สุดสงวน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อการพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ด้วยเทคนิคการถ่ายทำในรูปแบบบีโรล (B-Roll) เรื่องการทำขนมเปียกปูน 2) เพื่อประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการผลิตสื่อวิดีทัศน์ เรื่องการทำขนมเปียกปูนด้วยเทคนิคการถ่ายทำรูปแบบบีโรล และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับชมสื่อวิดีทัศน์ เรื่องการทำขนมเปียกปูนด้วยเทคนิคการถ่ายทำรูปแบบบีโรล โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม Adobe premiere pro cc 2019 สำหรับพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ร่วมกับกระบวนการผลิตสื่อด้วย 3P และเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพด้านการผลิตสื่อวีดีทัศน์ด้วยแบบประเมินออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน และข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับชมสื่อด้วยแบบสอบถามออนไลน์จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวกหรือสมัครใจ (Convenient or Volunteer sampling) คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จำนวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) สื่อวีดีทัศน์ด้วยเทคนิคการถ่ายทำในรูปแบบบีโรล เรื่องการทำขนมเปียกปูนที่ได้พัฒนาขึ้นมีความยาวของเวลาเท่ากับ 1 นาที 27 วินาที ซึ่งเป็นสื่อที่มีการถ่ายทำเน้นไปที่วัตถุ และเป็นสื่อวีดีทัศน์สร้างสรรค์ที่เข้าใจง่ายด้วยระยะเวลาสั้น 2) ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการผลิตสื่อวิดีทัศน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.18  หรือระดับคุณภาพดีมาก 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับชมสื่อวิดีทัศน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16 หรือระดับคุณภาพพึงพอใจมาก

Article Details

How to Cite
[1]
แก้วจั่นเพชร ณ. ., กลิ่นหอม น. ., และ สุดสงวน น. ., “การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ด้วยเทคนิคการถ่ายทำในรูปแบบบีโรล เรื่อง การทำขนมเปียกปูน: บทความวิจัย”, JSCI-SBU, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 29–39, มิ.ย. 2023.
บท
บทความวิจัย

References

Consumer Potential Development Division, “Summary of knowledge on media production,” [Online]. Available: ttps://db.oryor.com/databank/uploads/fda/0140177001532575615_file.pdf. [Accessed: April 27, 2023].

M. Saikaew, “Introduction to video media,” [Online]. Available: http://kruthinkandan. net/home/ images/dataktd/article/software/video/vedio-11.pdf . [Accessed: April 27, 2023].

Hiroshi Hara and Mike Leonard, “Maximize your B-roll,” [Online]. Available: https://www.adobe.com /th_th/creativecloud/video/discover/b-roll.html. [Accessed: on June 4, 2023].

K. Malaiwong, "The meaning of multimedia,". A Concise IT Dictionary. Bangkok: National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC).

T. Sringam et al., “Study of work samples and multimedia presentations,” [Online]. Available: https://pirun.ku.ac.th/~g4966078/kob.doc. [Accessed: April 27, 2023].

K. Wattananarong, “Concept of multimedia media,” [Online]. Available: https://sites. google.com/ site/423313researchsaeauideesorn/bth-thi-2-wrrnkrrm-thi-keiywkhxng/khgo. [Accessed: April 27, 2023].

N. Songkram, Design and development of multimedia for learning, 2nd edition. Bangkok: Chulalongkorn University Press, 2011.

Cake A, “Recipe using soda water instead of lime water,” [Online]. Available: https:// www.youtube.com/watch?v=RW2jkUtXY3E&t=141s . [Accessed: April 10, 2023].

P. Photisarn, “The Likert Meter,” Encyclopedia of Education Faculty of Education Srinakharinwirot University, [Online]. Available:https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/article/view/5830/5467 .[ Accessed: April 27, 2023].

B.Srisa-at, Preliminary research, 2nd edition. Bangkok: Suweeriyasan Publishing House. Srinakharinwirot University Prasarnmit, 1992.

U. Sinruangwilai, "Television production innovations in the digital age," Eastern Asia University Academic Journal Social Sciences and Humanities Edition, vol 9, no.3, pp.84-98, January-April, 2018.

K. Mungkornwong ,"A study of editing styles in movies: a case study of films that won the Best Editing Award the Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) in 1999-2008," Arch Journal, Faculty of Architecture, KMITL.,vol 15, no.2, pp.68-76, June-December, 2012.

K. Boonbanthoengwat, "A Study of Montage and Parallel Editing Formats for Tree Planting Campaigns. in Bangkok,"[online]. Access from http://www. repository.rmutt.ac.th/dspace/bitstream /123456789/2937/1/RMUTT-154484.pdf [Accessed: May 3, 2023].

J. Peeraphatchara et al.,"Digital Media Development for Food from Banana for Lifelong Learning," Journal of the College of Social Communication Innovation (COSCI), Srinakharinwirot University, vol.9, no. 1 (17), pp. 42-53, January-June, 2021.