การพัฒนาวิดีโอคอนเทนต์โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Feature Advantage Benefit เพื่อประชาสัมพันธ์รายการ 9th Stadium บทความวิจัย

Main Article Content

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
พรปภัสสร ปริญชาญกล
เตชิต เสาะแสวง
ธนกร มนตรีพิศุทธิ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของวิดีโอคอนเทนต์โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Feature Advantage Benefit เพื่อประชาสัมพันธ์รายการ 9th Stadium บนเพจ 9th Stadium เพื่อประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อวิดีโอคอนเทนต์ที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบ ADDIE Model เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อการนำเสนอแบบประเมินผลการรับรู้และแบบประเมินความพึงพอใจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง คือ ผู้ชมรายการของเพจ 9th Stadium ที่เคยรับชมวิดีโอคอนเทนต์ที่พัฒนาขึ้นบนเพจ 9th Stadium จำนวน 30 คน ผลการพัฒนาได้วิดีโอคอนเทนต์โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Feature Advantage Benefit เพื่อประชาสัมพันธ์รายการ 9th Stadium บนเพจ 9th Stadium จำนวน 1 คลิป ผลจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา อยู่ในระดับดีมาก (= 4.67, S.D. = 0.48)  ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อการนำเสนออยู่ในระดับดีมาก (= 4.72, S.D. = 0.45) ผลประเมินการรับรู้และความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก  (= 4.43, S.D. = 0.66)  (= 4.40, S.D. = 0.66) ตามลำดับ สรุปได้ว่าวิดีโอคอนเทนต์ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมีคุณภาพ

Article Details

How to Cite
[1]
ธรรมวิภัชน์ ก. ., ปริญชาญกล พ. . ., เสาะแสวง เ. ., และ มนตรีพิศุทธิ์ ธ. ., “การพัฒนาวิดีโอคอนเทนต์โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Feature Advantage Benefit เพื่อประชาสัมพันธ์รายการ 9th Stadium : บทความวิจัย”, JSCI-SBU, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 53–66, มิ.ย. 2023.
บท
บทความวิจัย

References

P. Sawatampairak, “Public Realtions - content cordia new 14 pt,” [Online]. Available:http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sms/market/Unit8/Subm1/U811-1.htm. [Accessed May 5, 2023].

A. Panadumrong, “Story Writing with Storytelling Techniques (Story telling),” Knowledge Management Devision, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Bangkok, 2016.

Cotactic Strategist, “Let's get to know Video Marketing, A Strategy to Find Customers Online at Entrepreneurs Should not Overlook,” [Online]. Available : https://www.cotactic.com/blog/what-is-video-marketing/. [Accessed May 10, 2023].

MCOT.net. “Company Business Information,” [Online]. Available : http://mcot-th.listedcompany.com/ business.html?fbclid=IwAR1 2Y wrgMH8dqP08 VyBGErvIDGKUpPAkGKaksfVJvEMCXy0Ws2ZnvNu1 . [Accessed May 10, 2023].

K. Kijvisala, “The Meaning of Social Rebellion through Storytelling in Thai Movies between 1970-2007”, Chulalongkorn University Press, 2010.

B. Noonphakdee, “Public Relations Knowledge,” [Online]. Available :http:// www.gotoknow.org posts/188676/. [Accessed May 10, 2023].

A. Anukulvetch, “Concept of ADDIE MODEL,”. [Online]. Available:http://ms.thaicyberu. go.th/.[Accessed May 11, 2023].

P. Binramun, “Developing Infographic Digital Content on Social Media to Promote the Sale of Homemade Bakery Products,” Master of Science in Industrial Education Department of Learning Technology and Mass Communication, Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi , Bangkok,2021.

S. Kuchayanon, S. Thinchan, and P. Ruengprakone, “The Development of Viral Video with Strategy to Publicize the Work of F /Eight Production Co., Ltd. through Online Social Networks,” Bachelor of Technology Thesis Education Technology and Mass Communication, Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, 2017.

S. Eimborisut, A. Sarasitm, K. Thamwipat, and P. Princhankol , (2023). “The Development of Digital Content for Public Relations of the Computer and Information Technology Program in the form of Online Exhibitions Using Avatar Presenter through Feature Advantage Benefit Storytelling Technique,” The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC2023) , Nakhon Sawan Rajabhat University ,16-18 Feb, 2023.

P. Inthadech, N. Deeyen, and T. Pimmamha , “The Development of content Sets for Publicize infotainment on social Networks of MCOT Public Company Limited),” Bachelor of Technology Thesis Education Technology and Mass Communication, Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, 2013.

A. Daklin and P. Buppathasamai, “Creating Video and Electronic Book for Public Relations of the Project with Fai-Fah Pracha Uthit Center, TMB Foundation, Sparking Youth for the Community,” Bachelor of Technology Thesis Education Technology and Mass Communication, Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi,Bangkok, 2018.