การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกแบบอัลบั้มโพสต์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร บทความวิจัย

Main Article Content

พรปภัสสร ปริญชาญกล
กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
ชลิตา แทนเอี่ยม
ปิยชัย อิ่มจิต

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) พัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกแบบอัลบั้มโพสต์บนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร 2) เพื่อประเมินคุณภาพสื่อที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อประเมินผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างมีต่อสื่ออินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้น และ4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบ ADDIE Model  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อการนำเสนอ แบบประเมินผลการรับรู้และแบบประเมินความพึงพอใจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ติดตามบนแฟนเพจเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์องค์กรเอกชน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจงจากผู้ติดตามที่ยินดีตอบแบบสอบถาม จำนวน 30 คน และใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยได้ 1) ได้สื่ออินโฟกราฟิกแบบอัลบั้มโพสต์จำนวน 4 ชุด 2) ผลจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา อยู่ในระดับดีมาก ( = 4.88 , S.D. = 0.22 ) และผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อการนำเสนออยู่ในระดับดีมาก ( = 4.60 , S.D. = 0.52 ) 2) 3) ผลประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70 , S.D. = 0.45) และ 4) ความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.61 , S.D. = 0.55 ) ตามลำดับ ดังนั้นสื่ออินโฟกราฟิกแบบอัลบั้มโพสต์ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นจึงสามารถนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรเอกชนได้จริง

Article Details

How to Cite
[1]
ปริญชาญกล พ. ., ธรรมวิภัชน์ ก. ., แทนเอี่ยม ช. ., และ อิ่มจิต ป. ., “การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกแบบอัลบั้มโพสต์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร: บทความวิจัย”, JSCI-SBU, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 1–13, ธ.ค. 2023.
บท
บทความวิจัย

References

P. Swasdi-Ampairaks, “Public Relations,” [Online]. Available : https://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sms. [ Accessed: January 25, 2023].

Raitang, “Digital Content: A New Way for Thai to go to Inter,” [Online]. Available :https://www.thairath.co.th/content/495075. [Accessed: January 10, 2023].

J. Tedsana, “Infographics,” [Online]. Available :https://chachoengsao.cdd.go.th/wpcontent/uploads/sites/9/2019/01/infographics_informatio n.pdf.[Accessed: January 20, 2023].

WorkVenture.com, “Introduce Whiteline Group,” [Online]. Available : https://www.workventure.com/blog/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3-whiteline-group. [Accessed: January 25, 2023].

B. Knunpakdee, “Knowledge about Public Relations,” [Online]. Available : htps:www.gotoknow.org posts/188676. [Accessed: January 28, 2023].

P. Jaitip, Graphic design techniques, SE-EDUCATION Public Company Limited: Bangkok, 2001.

Thaiwinner, “Facebook Content Marketing,” [Online]. Available : https://thaiwinner.com/facebook-post-ideas. [Accessed: January 28, 2023].

A. Anukunvet , “ADDIE MODEL,” [Online]. Available : http://ms.thaicyberu. go.th.[Accessed: June 7, 2022].

P. Binraman et al., “The Development of a Digital Inforgraphic Content on Social Media for Promoting a Product of Homemade Bakery,” Journal of Learning Innovation and Technology (JLIT) vol.2, no.2, pp.68-77 , July – December 2022.

S. Lumduan and T. Vittayasorana, “Media Exposure, Uses and Gratifications toward Facebook FanPage “Team PR, State Railway of Thailand(@PRRailway)” among Its Followers,” Master Degree of Communication Arts (College of Communication Arts) Rangsit University, Pathum Thani, Thailand, 2018.

N. Diyen, “The Development of an Interactive Learning Resource along with Contents on a Social Network to Promote Bangchan Subdistrict of Petchaburi Province through the Way of Buddhism,” Master of Science in Industrial Education ( Department of Educational Communications and Technology), Faculty of Industrial Education and Technology , King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, 2020.

H. Assael, Consumer Behavior and Marketing Action, South-Western College Pub., Cincinnati, Ohio, 1995.

N. Senamontree, “The Development of Video Contents and Training on Online Social

Media Entitled “Personality Development and Etiquette for Using Online Social Media” in order to Prepare Undergraduate Students for their Careers,” Master of Science in Industrial Education ( Department of Educational Communications and Technology), Faculty of Industrial Education and Technology , King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok , Thailand, 2020.