การศึกษาเบื้องต้นของลักษณะการเสียรูปทรงท่อโลหะกลมที่เกิดจากเครื่องตัดในกระบวนการ ผลิตท่อแบบอาศัยความต้านทานไฟฟ้าด้วยวิธีการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์

Main Article Content

วัชระ แก้วตา
ณัฐพล จันทร์พาณิชย์
วีรชัย ชัยวรพฤกษ์

บทคัดย่อ

รูปทรงของปลายท่อโลหะตัดกลมที่ผลิตจากเครื่องตัดแบบตัดเฉือนมักมีรูปทรงหน้าตัดไม่เป็นวงกลมทำให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนอกบริเวณด้านปลายท่อไม่ได้คุณลักษณะตามต้องการ ทำให้ต้องตัดปลายท่อส่วนที่มีหน้าตัดไม่เป็นวงกลมออกด้วยกระบวนการตัดเฉือนจึงทำให้เสียวัสดุ จึงได้มุ่งศึกษาหาวิธีการตัดด้วยมีดที่ช่วยลดปัญหาดังกล่าวโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เข้าช่วยวิเคราะห์การเสียรูปดังกล่าว งานวิจัยนี้เน้นการศึกษาความน่าเชื่อถือของผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ และศึกษาความสัมพันธ์ของความเร็วตัดกับลักษณะการเสียรูป ผลการศึกษาพบว่าผลที่ได้จากวิธีไฟไนต์เอลิมเนต์มีความคลาดเคลื่อนจากการตัดจริงด้วยเครื่อง ร้อยละ 7ถึง 13 และการใช้ความเร็วตัดน้อยจะส่งผลให้มีการเสียรูปปลายท่อมากขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] Y. Kasuga, T. Machida, and N. Kato. Effect of cutting condition on press cutting of a square pipe. Journal of
Materials Processing Technology 2003; vol.143-144: 716-722.

[2] S.L. Chen, M.H Lin, S.F. Hsieh, and S.Y. Chiou. The characteristics of cutting pipe mechanism with multi-electrodes in EDM. Journal of Materials Processing Technology 2008; vol.203: 461-464.

[3] X. Tian, Y. Liu, B. Cai, R. Lin, Z. Liu, R. Zhang. Characteristic investigation of pipe cutting technology based on electro-discharge machining. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2013; vol. 66: 1673–1683.

[4] J. Yi, Y. Qian, Z. Shang, Z. Yan, Y. Jiao. Design of Cutting Head for Efficient Cutting Machine of Thin-walled Stainless Steel Pipe. Procedia Engineering 2017; vol.174: 1276-1282.

[5] R.D. Hussein, D. Ruan, G. Lu, Cutting and Crushing of Square Aluminium/ CFRP Tubes. Composite Structures 2017; vol.171: 403–418.

[6] D. Son, H. Kim, J.-Y. Kang, H.Y. Yun, J.-J. Lee, S.K. Park, T.-H. Lee, J. Lee. Analyses of the Failures on Shear Cutting Blades after Trimming of Ultra High-strength Steel. Engineering Failure Analysis 2017, vol. 71: 148–156.

[7] Al-Momani, E., and Rawabdeh I. An application of Finite Element Method and Design of Experiments in the Optimization of Sheet Metal Blanking Process. Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering 2008, vol.2:
53-63.

[8] G. Vastola, G. Zhang, Q.X. Pei, Y.-W. Zhang. Controlling of Residual Stress in Additive Manufacturing of Ti6Al4V by
Finite Element Modeling. Additive Manufacturing 2016, vol.12: 231–239.

[9] Brensing, K.H., Sommer, B. Steel Tube and Pipe Manufacturing Processes. Steel Tube and Pipe Manufacturing Processes. https://www.smrw.de/files/steel_tube_and_pipe.pdf.