การประยุกต์การแจกแจงอคัชสองพารามิเตอร์สำหรับแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

Main Article Content

กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
กนิษฐา ยิ้มนาค
รังสฤษฏ์ อินทรโม

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับภายใต้การแจกแจงอคัชสองพารามิเตอร์และการทดสอบอายุการใช้งานที่กำหนด โดยนำเสนอการคำนวณขนาดตัวอย่างต่ำสุดสำหรับการทดสอบอายุการใช้งานของสินค้า ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะปฏิบัติการ ค่าความเสี่ยงของผู้ผลิตสำหรับแผนการสุ่มตัวอย่างที่พัฒนาขึ้น การประยุกต์กับข้อมูลจริง พร้อมเปรียบเทียบแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับที่พัฒนาขึ้นกับแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับภายใต้การแจกแจงอคัชพารามิเตอร์เดียว ผลการศึกษาพบว่า แผนการสุ่มตัวอย่างที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธลอทสินค้า

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Aslam M, Azam M, Jun C-H. A mixed repetitive sampling plan based on process capability index. Appl Math Model. 2013 ;37(24) : 10027–35.

Sobel M, Tischendrof JA. Acceptance Sampling with new life test objectives. Proceedings of fifth National Symposium on Reliability and Quality Control. Philadelphia Pennsylvania.1959; 108-18.

Kantam RRL, Rosaiah K. Rao GS. Acceptance sampling based on life tests: log- logistic model. J. Appl. Statist. 2001; 28:121-8.

Al-Omari AIF, Koyuncu N, Alanzi ARA. New acceptance sampling plans based on truncated life tests for Akash distribution with an application to electric carts data. IEE Access. 2020: 201393-403.

Shanker R. Akash distribution and its applications. Int j probab stat. 2015; 4(3): 65–75.

Shanker R, Shukla KK. On two-parameter akash distribution. Biom. biostat. Int j. 2017; 6(5):416-25.

Al-Nasser AD, Al-Omari AI. Acceptance sampling plan based on truncated life tests for exponentiated Frechet distribution. J Statist Manage Syst. 2013; 16(1):13-24.

Baklizi A, El Masri AEQ. Acceptance sampling based on truncated life tests in the Birnbaum Saunders model. Risk Anal. 2004; 24(6):1453-7.

Zimmer WJ, Keats JB, Wang FK. The burr XII distribution in reliability analysis. J Qual Technol. 1998; 30(4): 386-94.

Gui W, Aslam M. Acceptance sampling plans based on truncated life tests for weighted exponential distribution. Commun Statist Simul Comput. 2017; 46(3): 2138-51.

Lio YL, Tsai T.-R., Wu S.-J. Acceptance sampling plans from truncated life tests based on the burr type XII percentiles. J Chin Inst Ind Engineers.2010; 27(4): 270-80.

Pushpa Gupta L, Gupta RC, Lvin SJ. Numerical methods for the maximum likelihood estimation of Weibull parameters. J Stat Comput Simul. 1998; 62(1-2):1–7.