วิธีการจัดสรรตารางกับการแก้ปัญหาการขนส่งแบบฟัซซี่สหัชญาณ

Main Article Content

ดรุณี หันวิสัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาการขนส่งแบบฟัซซี่สหัชญาณ (Intuitionistic fuzzy transportation) เมื่อค่าใช้จ่ายในการขนส่งมีความคลุมเครือหรือมีความไม่แน่นอน  ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาการขนส่งแบบฟัซซี่สหัชญาณ ภายใต้ตัวเลขแบบฟัซซี่สหัชญาณสามเหลี่ยม  (Triangular intuitionistic fuzzy number)  ใช้วิธีเซนทรอยด์ของตัวเลขฟัซซี่ (Centroid of fuzzy number) ในการหาค่าที่เป็นตัวแทนของตัวเลขแบบฟัซซี่สหัชญาณสามเหลี่ยม จากนั้นหาผลลัพธ์เบื้องต้น (Basic feasible solution)  สำหรับการหาค่าใช้จ่ายในการขนส่งโดยใช้วิธีการจัดสรรตาราง (Allocation table method)  นอกจากนี้ได้ทำการตรวจสอบและปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการขนส่งให้น้อยที่สุดด้วยวิธีการกระจายแบบดัดแปลง (Modified distribution method)  ผลการศึกษาพบว่าวิธีที่นำเสนอภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความคลุมเครือ สามารถหาคำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Dantzig GB. Linear Programming and Ex-tensions. New Jersey. Princeton university press; 1963.

Bellman RE, Zadeh LA. Decision mak-ing in a fuzzy environment. Manage Sci. 1970; 17(4):141-64.

Atanassov KT. Intuitionistic fuzzy sets. Fuzzy Set Syst. 1986; 20(1):87-96.

Hitchcock FL. The distribution of a product several sources to numerous lo-calities. J Math Phys. 1941; 20(1-4):224-30.

Dinagar SD, Palanivel K. The transpor-tation problem in fuzzy environment. In-ternational Journal of Algorithms Compu-ting and Mathematics. 2009; 2(3):65-71.

Samuel AE, Raja P. Optimization of Unbalanced Fuzzy Transportation Prob-lem. International Journal of Contempo-rary Mathematical Sciences. 2016; 11(11):533-40.

Srinivas B, Ganesan G. Optimal solu-tion for intuitionistic fuzzy transportation problem via revised distribution method. Int J Math Tends Technol. 2015; 19(2):150-61.

Singh SK, Yadav SP. A new approach for solving intuitionistic fuzzy transporta-tion problem of type-2. Ann Oper Res. 2016;243: 349-63.

Hunwisai D, Kumam P. A method for solving a fuzzy transportation problem via robust ranking technique and ATM. Cogent Math. 2017; 4:1–11.

Ahmed MM, Khan AR, Uddin MS, et al. A new approach to solve transporta-tion problems. Open J. Optim. 2016; 5(1):22–30.

Zadeh LA. Fuzzy sets. Inf Control. 1965; 8(3):338-56.

Dubois D, Prad H. Operation on fuzzy numbers. Int J Syst Sci. 1978; 9(6):613-26.

Atanassov KT. Intuitionistic fuzzy sets. Fuzzy Set Syst. 1986; 20(1):87–96.

Mondal SP, Roy TK. First order non homogeneous ordinary differential equa-tion with initial value as triangular intui-tionistic fuzzy number. Journal of Uncer-tain Systems. 2015; 9(4):274-85.

Wang YM, Yang J., Xu DL, et al. On the centroids of fuzzy numbers. Fuzzy Sets Syst. 2006; 157:919-26.