เผยแพร่แล้ว: 2020-12-25

ผลการเสริมฟ้าทะลายโจรในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล สมคุณา, ณัฐธยาน์ หาได้, กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์

53-63

ระบบการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง

พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร, ศิริลักษณ์ เหลียวกลาง, ดวงนภา บำรุงนา, พิเศษ ตู้กลาง

65-79

การประเมินศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตไฟฟ้าในจังหวัดนครราชสีมา

พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร, ช่อผกา ศรีบุญเรือง, วิลาวรรณ ธุระสุข, วันวิสาข์ ธรรมวงศ์, ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก

81-92