เผยแพร่แล้ว: 2021-06-30

ระบบจองรถเพื่อการเกษตรออนไลน์

์Napaphat Wannatrong, สมพร กระออมแก้ว, กิตติ์ดนัย สกุลวรเกียรติ์

25-35

การพัฒนาอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ยาโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง

Chalat Rangsimatewan, อภิสิทธิ์ สติพา, สหภาพ นอกไธสง, วราวุธ จอสูงเนิน

49-55

Extraction of Red Dragon Fruit Pigment for Make Blush

วิริญรัชญ์ สื่อออก, เจริญรัตน์ แถบเกิด, ปนัดดา นกพรม

57-66