การออกแบบและพัฒนาระบบเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีเชิงโครงสร้าง

Main Article Content

วชิรวิชญ์ นิลสุข
กัณฐพน ฤทธิ์สำเร็จ
ณรงค์ฤทธิ์ กิจการ
ภัทรกร อัฐมีเดช

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ออกแบบและพัฒนาระบบเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีเชิงโครงสร้าง และ (2) ประเมินคุณภาพการใช้งานระบบเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตโดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ กล่าวคือในระยะที่ 1 ออกแบบและพัฒนาระบบเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีเชิงโครงสร้าง ใช้หลักคิดของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ แบบน้ำตกหกขั้น ที่เรียกว่า “SASHIMI” ที่ผ่านการวิเคราะห์ความต้องการจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ต จำนวน 15 คน โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ระยะที่ 2 ประเมินคุณภาพการใช้งานระบบเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตด้วยแบบจำลองสำหรับประเมินคุณภาพแบบ ES_QUAL โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้งานระบบเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ต จำนวน 51 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า (1) การออกแบบระบบเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตมีแผนภาพสามประเภท คือ แผนภาพบริบท แผนภาพกระแสการไหลข้อมูล และ แผนภาพการทำงานของระบบ โดยระบบเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยส่วนงานสามส่วน คือ ส่วนงานของเจ้าของรถ และ ส่วนงานของผู้ดูแลระบบ และ ส่วนงานของผู้เช่ารถ และ (2) ผลการประเมินคุณภาพการใช้งานระบบเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลดังกล่าวมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( = 3.97, S.D. = 0.53) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (C.V.) เท่ากับ 13.35%

Article Details

How to Cite
[1]
นิลสุข ว., ฤทธิ์สำเร็จ ก. ., กิจการ ณ., และ อัฐมีเดช ภ. ., “การออกแบบและพัฒนาระบบเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีเชิงโครงสร้าง”, JSCI-SBU, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 12–24, ส.ค. 2021.
บท
บทความวิจัย