สำหรับปี 2021 นี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วมากต้องยอมรับเลยว่าในปัจจุบันการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลาย ๆ ด้าน เช่น 5G Will Go Mainstream, Growing Demand for Ethical AI, Integration of AR Glasses, Reevaluation of Automation Roadmaps, Customer Data Platforms (CDP), Driver Monitoring Systems (DMS), Cloud-native Technologies, Cybersecurity Mesh, Hyperlocal Business Operations และ Quantum Computing ซึ่งเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ที่อาศัยปรากฏการณ์เชิงควอนตัมในการประมวลผลข้อมูลได้ช่วยในการบริหารงานในยุค COVID-19 เกี่ยวกับการจัดการกับการแพร่กระจาย การค้นหาวัคซีนที่มีศักยภาพ และความก้าวหน้าของการรักษา ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2019 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดจนมาถึงปีปัจจุบัน 2021  ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของทุกองค์กร ซึ่งทุกองค์กรต่างต้องการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิกฤติและนำเอาเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ระดับส่วนงาน กระทรวง หรือประเทศ ใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะโดยมีการนำไปใช้ในวงกว้างของสังคม ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ใช้ประโยชน์เชิงชุมชนและพื้นที่ โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชุมชนและสังคม และการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลงานตีพิมพ์ ตำรา ต่อยอดงานวิจัย

        วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก [JSCI-SBC] ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มีผลงานวิชาการที่เผยแพร่จำนวนทั้งสิ้น 6 เรื่อง โดยแต่ละเรื่องมีความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามบริบทของศาสตร์สาขานั้นๆ ได้เป็นอย่างดี  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก [JSCI-SBC] ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1(มกราคม-เมษายน)  ฉบับที่ 2(พฤษภาคม-สิงหาคม)  และ ฉบับที่ 3(กันยายน-ธันวาคม) ทั้งนี้ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ  เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับต่อ ๆ ไปของเรา โดยท่านสามารถส่งผลงานได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของวารสาร  Link: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาสวรรค์  งามมงคลวงศ์
บรรณาธิการ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก [JSCI-SBC]

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-31

การออกแบบและพัฒนาระบบเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีเชิงโครงสร้าง

วชิรวิชญ์ นิลสุข, กัณฐพน ฤทธิ์สำเร็จ, ณรงค์ฤทธิ์ กิจการ, ภัทรกร อัฐมีเดช

12-24

การพัฒนาชุดเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เรื่องการบริจาคโลหิต “ยิ่งให้ ยิ่งได้”

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, พรปภัสสร ปริญชาญกล, ขวัญดาว ขาวงาม, พรจิรา ไววิ่งรบ, เพ็ญพิชชา นาคแดง

39-52

สถานีตรวจวัดสภาพอากาศด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

นายธารา ชาติสุวรรณ, วุฒิภัทร์ คูหาทอง, ศศิภา กันตา

53-65