การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผสานเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดร่วมกับ ชุดสื่อนิทรรศการศูนย์ EESH เรื่อง “40 วิธี How to be KMUTT Green Nudges”

Main Article Content

พรปภัสสร ปริญชาญกล
กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
ปณิดา ปวงงาม
ธิดาพร จันทร์หอม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพ เพื่อประเมินผลการรับรู้และประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบผสานเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดร่วมกับชุดสื่อนิทรรศการศูนย์ EESH เรื่อง “40 วิธี How to be KMUTT Green Nudges” เครื่องมือที่ใช้ประกอบไปด้วย 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบผสานเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดร่วมกับชุดสื่อนิทรรศการศูนย์ EESH 2) แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อ 3) แบบประเมินผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง 4) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผสานเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดร่วมกับชุดสื่อนิทรรศการ โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 30 คนมาจากการเลือกแบบเจาะจงและยินดีทำแบบประเมินคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ETM 358 การสื่อสารการตลาด ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผลการพัฒนาได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบผสานเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดร่วมกับชุดสื่อนิทรรศการศูนย์ EESH เรื่อง “40 วิธี How to be KMUTT Green Nudges” และนำไปประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก ( =4.67, S.D.=0.38) ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับดีมาก ( =4.52, S.D.=0.54) ผลการประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.68, S.D.=051) และผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.69, S.D.=0.47) ดังนั้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบผสานเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดร่วมกับชุดสื่อนิทรรศการที่พัฒนาขึ้นนั้นมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริง

Article Details

How to Cite
[1]
ปริญชาญกล พ. ., ธรรมวิภัชน์ ก. ., ปวงงาม ป. ., และ จันทร์หอม ธ. ., “การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผสานเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดร่วมกับ ชุดสื่อนิทรรศการศูนย์ EESH เรื่อง ‘40 วิธี How to be KMUTT Green Nudges’”, JSCI-SBU, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 66–79, ส.ค. 2021.
บท
บทความวิจัย