การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดรถขนส่งสินค้าด้วยการใช้โปรแกรม VRP Spreadsheet SOLVER กรณีศึกษา บริษัท ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด บทความวิจัย

Main Article Content

ศุทธวีร์ อิงคไพโรจน์
ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์
ปิยะเนตร นาคสีดี
วิชญุตร์ งามสะอาด

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดรถขนส่งสินค้า เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจในด้าน
โลจิสติกส์มีการแข่งขันที่สูงขึ้นส่งผลให้ภาคธุรกิจในกลุ่มโลจิสติกส์ ต่างๆต้องหาวิถีทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดต้นทุนและทำกำไรให้ได้มากที่สุด โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้นำกรณีศึกษาของบริษัทขนส่งน้ำอัดลม “บริษัทไทยน้ำทิพย์”
ที่มีการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า ห้างร้านในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในการศึกษาได้ทำการศึกษารูปแบบการจัดเส้นทางของบริษัทไทยน้ำทิพย์ โดยในแต่ละวันมีคำสั่งซื้อที่ไม่แน่นอนทำให้ไม่สามารถส่งตรงตามแผนการจัดส่งได้ สร้างผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า อาจรวมถึงทำให้เสีย โอกาสในการขายและทําให้บริษัทสูญเสียกําไร และเกิดค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่สูงขึ้นตามลำดับ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการวางแผนการจัดรถขนส่งเพื่อให้ความคุ้มค่าในแต่ละเที่ยว งานวิจัยนี้จึงได้นำทฤษฎีการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถ Vehicle Routing Problem (VRP) และโปรแกรมจัดรถขนส่ง VRP Spreadsheet Solver มาพัฒนาการจัดเส้นทางการเดินรถให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่งโดยมีเป้าหมายในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าทันกำหนดระยะเวลา ทำให้ระยะทางในการเดินรถมีจำนวนน้อยลง ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าถูกลงไปด้วย ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าหลังการจัดเส้นทางด้วยวิธี VRPTW สามารถลดระยะทางได้ถึง 38% และลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 39 % ต่อเดือน คิดเป็นมูลค่า 103,860 บาทต่อเดือน

Article Details

How to Cite
[1]
อิงคไพโรจน์ ศ. ., เยี่ยงกมลสิงห์ ช. ., นาคสีดี ป., และ งามสะอาด ว., “การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดรถขนส่งสินค้าด้วยการใช้โปรแกรม VRP Spreadsheet SOLVER กรณีศึกษา บริษัท ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด : บทความวิจัย”, JSCI-SBU, ปี 2, ฉบับที่ 3, น. 1–11, ธ.ค. 2022.
บท
บทความวิจัย

References

P. Veluwan and P. Srimungkul, "Increasing efficiency of vehicle routing by using VRP spreadsheet Solver: A case study of distribution center in khon kaen," The First National and International Conference of Kalasin University 2019: Recent Innovation of Sciences and Social Sciences for Sustainability (2019 KSUC), Kalasin University,15-16 July, 2019, P.120-128.

P. Kanwimon and S. Chansuwan, "The Study of Milk-Run Vehicle Routing Problem and Receiving Schedule Adjustment A Case Study of Just-In-Time Automobile Factory ABC," Thai Journal of Operations Research: TJOR, Vol 9 No 2, P.1-11, July – December, 2021.

N. Binsi and N. Suthikannaruenai, "An Application of Vehicle Routing Technique for Convenient Store’s Equipment Maintenance Scheduling ," Journal of Nakhonratchasima College, Vol.12 No.2,P.105-113, May – August, 2018.

T. Thepharak and P. Ruengchoengchum," Vehicle Routing for Waste Reduction from The Delay of Transportation Process by using Saving Algorithm: A Case Study of Kitcharoensap Chumphae Transport , Khonkaen Province," Srinakharinwirot Business Administration Journal, Vol.13 No.1,P.119-136, January-June, 2022.

S. Sanuthornsrilikit, "Increasing competitiveness of BBB Co., Ltd.," independent study M.B.A. (Logistics Management),University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand, 2015.

M. Yothongyot and P. Sawasdisan, "Determining the sample size for research, Academic Service Center Institute for Promotion of Research and Innovation, Nakhon Si Thammarat Province," [Online]. Available: http://dspace.nstru.ac.th. [Accessed: Feb. 27, 2022].