การสร้างวิดีโอคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ส่วนส่งเสริมรายการ บมจ. อสมท โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Problem Agitate Solve บทความวิจัย

Main Article Content

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
พรปภัสสร ปริญชาญกล
ศุภาพิชญ์ ศิลาวรรณ
อรอารียา ฉั่วตระกูล
ธนิศา วีเชียรศิลป์

บทคัดย่อ

จากการที่หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมรายการ บมจ. อสมท ยังไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3 งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและประเมินคุณภาพของวิดีโอคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมรายการ บมจ. อสมท โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Problem Agitate Solve เพื่อประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใขของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อวิดีโอคอนเทนต์ที่พัฒนาขึ้น  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อการนำเสนอ แบบประเมินผลการรับรู้และแบบประเมินความพึงพอใจ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดำเนินการโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง จากบุคคลที่เป็นสมาชิกใน กลุ่มเฟซบุ๊ก : เป็นเด็กฝึกงานสนุกจัง และยินดีตอบแบบสอบถามจำนวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา ได้สร้างคลิปวิดีโอคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมรายการ บมจ. อสมท โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Problem Agitate Solve จำนวน 1 คลิป และพบว่ามีผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา อยู่ในระดับดี (= 4.26, S.D. = 0.71) ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อการนำเสนอ อยู่ในระดับดี ( = 4.36, S.D.= 0.49) ผลการประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับมาก (= 4.36, S.D. = 0.21) และผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับมาก (= 4.38, S.D. = 0.73) ดังนั้นวิดีโอคอนเทนต์ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างมีคุณภาพ

Article Details

How to Cite
[1]
ธรรมวิภัชน์ ก. ., ปริญชาญกล พ. ., ศิลาวรรณ ศ., ฉั่วตระกูล อ. ., และ วีเชียรศิลป์ ธ. ., “การสร้างวิดีโอคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ส่วนส่งเสริมรายการ บมจ. อสมท โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Problem Agitate Solve : บทความวิจัย”, JSCI-SBU, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 66–79, มิ.ย. 2023.
บท
บทความวิจัย

References

Office of Academic Development and Supervision, Department of Health Service Support, “How to Use Public Relations media to Match the Target Audience,” . [Online]. Available :http://203.157.7.7/ KM/blog/Comment.php?IDWH=229, [Accessed: February 14, 2023].

K. Yamtin, “Online Media”, Bangkok, Matichon, page 1, 2016.

S. Pongput, “Social Media: Guidelines for Applicatio,”[Online]. Available: http://library.senate.go.th/ docu-ment/Ext6685/6685991_0004.PDF, [Accessed: February 14, 2023].

ThaiBulkSMS, “Hot Trend Video Content Drives SEO and SEM,” [Online].Available: https://www. thaibulk-sms.com/blog/post/video-content-is-a-hot-trend-that-drives-seo-and-sem/,[Accessed: February 15, 2023].

Bangkok Bank SME Update, “(not) Secret Tips.How to Make Video Content like a Professional,” [Online].Available:https://www.bangkokbanksme.com/en/how-to-make-video-content-to-be-professional, [Accessed: February 14, 2023].

K. Udomthanathira, “StoryTelling How to tell a story Problem-Agitate-Solve Storytelling,” [Online].Available: https://iok2u.com/article/marketing/storytelling-storytelling-problem-agitate-solve, [Accessed: February 14, 2023].

MCOT Public Company Limited, “Company Profile,” [Online]. Available : https://investor.mcot.net/th/ corporate-info/general-info, [Accessed: February 16, 2023].

Wikipedia, “The Free Encyclopedia, MCOT Public Company Limited,” [Online]. Available : https://th.wiki-pedia.org/wiki/MCOT#Thai Television Co., Ltd., [Accessed: February 18, 2023].

Harad, K. C., “Don’t Avoid Content Marketing”. Journal of Financial Planning, vol.29,no.7, pp. 20-22, 2016.

W. Phakdirat, “Video production process,” [Online]. Available: https://krupiyadanai.wordpress.com/ Com-puter4/, [Accessed: February 18, 2023].

Naval Civil Affairs Department, “The Meaning of Public Relations,” [Online]. Available :www.civil.navy.mi.th/information.doc, [Accessed: February 19, 2023].

Pen Dek Fuekngan Sanuk Chang, “Number of Members,” [Online]. Available : https://web.facebook.com/groups/225638913172169?sorting_setting=CHRONOLOGICAL, [Accessed: May 12, 2023].

S. Poolcharoen, “The Development of Special Media Sets and Media on New Media for Public Relations Master of Industrial Education and Technology Program”, Thesis M.S.Ind.Ed. (Learning Technology and Mass Communication), King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, 2012.

K. Sangruengrit, “The Development of Public Relations Media Kit Using QR Code Technology to Promote Food and Beverage Sales,” Thesis M.S.Ind.Ed. (Learning Technology and Mass Communication), King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, 2019.

Assail, “Perception Meaning and Processes of Perception,” [Online]. Available: http://my-cerebrum. Blogspot.com/2010/08/perception.htmI, [Accessed: April 25, 2023].

N. Pinkaew and P. Rodsawang, “The Viral Video Media Development for Publicizing Entertainment Television Programs on Online Social Networks, Mono Broadcast Co., Ltd.,” Bachelor of Technology Department of Educational Communications and Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, 2017.

Prince of Songkla University, “Likert's Attitude Scale,” [Online]. Available: http://dc.oas.psu.ac.th /dcms/files/00311/Chapter2.pdf, [Accessed: April 25, 2023].

Lertsiritornkul and others, “Creation of a Public Relations Media Set for the Master of Science in Industrial Education curriculum in Learning Technology and Mass Communication,” Thesis M.S.Ind.Ed. (Learning Technology and Mass Communication) , Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand, 2016.