หน้าปก

กองบรรณาธิการ

คณะกรรมการกลั่นกรอง

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

Published: 2020-05-07

การเปรียบเทียบสมการทำนายขนาดแผ่นดินไหวของประเทศไทยด้วยโปรแกรมจีนุพล็อต

พีรพัฒน์ คำเกิด, วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ, ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง

30-38