บทบรรณาธิการ

ตลอดทั้งปีเราชาวไทยต้องต่อสู้กับการระบาดระรอกใหม่ของเชื้อกลายพันธุ์ของ COVID-19 และต้องดำเนินชีวิตส่วนตัวและการทำงานตามวิถีใหม่ ถึงแม้จะได้รับวัคซีนป้องกันแล้วก็ตาม เรายังคงต้องรับมือกับเชื้อ COVID-19 โอมิคอน กันต่อไปอย่างน้อยอีกหนึ่งปี ขอให้เราชาวไทยทุกคนปลอดภัยกันทุกคน ขณะเดียวกันการทำงานของกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ (NKRAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY) ซึ่งฉบับนี้เป็น ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 วารสารออนไลน์ใช้ระบบ Thaijo2.0 มีหมายเลข ISSN (Online) คือ 2651-1002 และวารสารเป็นเล่ม มี ISSN (Print) คือ 2651-1134 ได้ทุ่มเททำงานเพื่อดำรงความมีคุณค่าของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ และยังมุ่งมั่นที่จะปรับระดับคุณภาพของวารสารฯ ให้พร้อมที่จะเข้าสู่การประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นสู่ วารสารกลุ่มที่ 1 ต่อไป กองบรรณาธิการ ฯ ขอขอบคุณผู้นิพนธ์บทความทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการส่งบทความ จำนวน 7 บทความ (บทความภายนอก 4 บทความ บทความภายใน 3 บทความ) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 ขอบพระคุณที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตรวจสอบคุณภาพของบทความและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ยิ่ง ขอบคุณ กองบรรณาธิการ ฯ และทีมงานทุกคน ที่ทำให้รูปเล่มของวารสารมีความสมบูรณ์และสวยงาม จนเกิดความสำเร็จทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณตามมาตรฐานคุณภาพของ TCI

                                นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ เจนวิทย์ คำพูล
                             บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ

Published: 2021-12-30