ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

- Product development of germinated brown rice drink mixed with instant beetroot powder
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมั่นโถวเชิงสุขภาพด้วยการเสริมน้ำผักชายา
- การสำรวจชนิดของพรรณไม้ในตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
- การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ในชุมชน
- ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้
- แอปพลิเคชันสืบค้นเนื้อหาของวีดิทัศน์โดยใช้ข้อความ 
- การทำนายการเลือกประเภทประกันภัยของลูกค้า
- ผลของอุณหภูมิแช่เยือกแข็งและสภาวะการละลายน้ำแข็งต่อการบาดเจ็บและรอดชีวิตของ  Salmonella Enteritidis ในเนื้อไก่

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย