รายงานผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สถิติเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบ SAKORN Model กลุ่มสาะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Main Article Content

ศักดิ์ชาย ขวัญสิน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้        เรื่อง สถิติเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบ SAKORN Model ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีดัชนีประสิทธิผลสูงกว่า 0.50      ขึ้นไป  2) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง สถิติเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อ      การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบ SAKORN Model ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้าน    ปงแม่ลอบ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน  11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สถิติเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบ SAKORN Model              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบ SAKORN Model ซึ่งผู้ศึกษาสร้างขึ้นนำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ยร้อยละ รวมทั้งหาประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้  ผลการวิจัยพบว่า  1) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ     การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบ SAKORN Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ มีค่า 0.6126 ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 61.26 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบ SAKORN Model พบว่า มีค่าร้อยละความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเพิ่มขึ้น เท่ากับ    ร้อยละ 21.87 โดยคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 57.71และ 79.58 ตามลำดับ และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง   สถิติเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบ SAKORN Model ในระดับมาก (µ=4.04, =0.70)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมวิชาการ. (2546). การจัดสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).
กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ. (2561). รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ ปีการศึกษา 2561. (เอกสารอัดสำเนา)
สิริพร ทิพย์คง. (2541). การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา. วารสารคณิตศาสตร์ปริมา. 38 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2541) : 56-57.
. (2556). จำนวนและการดำเนินการ. วารสารคณิตศาสตร์, 58(656-658) 3.
แสงเดือน ทวีสิน. (2545). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทเส็ง.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2552). การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.
หนูม้วน ร่มแก้วและคณะ. (2549). เอกสารประกอบการอบรมปฏิบัติการหลักสูตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.