รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นพื้นบ้านภูมิปัญญาที่ส่งผลต่อความสามารถ ของพัฒนาการทักษะทางสังคม สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

Main Article Content

ธนวัฒน์ ปากหวาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นพื้นบ้านภูมิปัญญา ที่ส่งผลต่อพัฒนาการทักษะทางสังคม สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา       ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 2) เปรียบเทียบความสามารถของพัฒนาการทักษะทางสังคมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ก่อนและหลังฝึกกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นพื้นบ้านภูมิปัญญา  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ที่กำลังศึกษาใน        ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นพื้นบ้านภูมิปัญญา แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)และแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)      และแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามพัฒนาการทักษะทางสังคม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่     ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  


          ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลของการใช้ชุดกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นพื้นบ้านภูมิปัญญา           ที่ส่งผลต่อพัฒนาการทักษะทางสังคม สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร มีความสามารถพัฒนาการของทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นพื้นบ้านภูมิปัญญาสูงขึ้น 2) ผลการเปรียบเทียบความสามารถของพัฒนาการทักษะทางสังคมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา           ก่อนและหลังฝึกกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นพื้นบ้านภูมิปัญญา มีผลคะแนนจากการทดสอบความสามารถพัฒนาการของทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา             เป็นรายบุคคล ภายหลังจากที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นพื้นบ้านภูมิปัญญา  มีคะแนนสูงกว่าก่อนได้รับการสอนทุกคน


Abstract


          The objectives of the research were to: 1) to study the results of using integrated activities set via folk regional games affected toward the development  of social skills for the intellectual disabilities children, Special Education Center Of Mukdahan. . 2) To compare the development of social skills via pretest and posttest after using integrated activities set via folk regional games. The participants of the study were the three early Intervention Disabilities Children, Special Education Center Of Mukdahan studying in academic year 2019. The instruments of the study consisting of 1) Folk regional games 2) Individualized Education Program 3) Individual Implementation Plan and measurement of the development of social skills. The statistics analysis were mean and percentage.


          The results of the study were as follows: 1) the results of using integrated activities set via folk regional games affected toward the development of social skills for the intellectual disabilities children, Special Education Center Of Mukdahan was higher after using the instruments. 2) The comparison results of the development of social skills of the audiences before and after using the instruments. All participants gained higher points after using the tools.

Article Details

บท
บทความวิจัย