การพัฒนาการรู้สิ่งแวดล้อมและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

Main Article Content

เจษฎา ฤทธิ์ศรีบุญ

บทคัดย่อ

           ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวการณ์และเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นความรู้สำคัญในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการรู้สิ่งแวดล้อมและทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 83 คน เครื่องมือในการศึกษาได้แก่ 1) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน 2) แบบทดสอบการรู้สิ่งแวดล้อม 3) แบบประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้


          ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานมีคะแนนการรู้สิ่งแวดล้อมร้อยละ 85 โดยองค์ประกอบด้านความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อม มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.42 2)การประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 พบว่าทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล มีคะแนนการประเมินมากที่สุด เฉลี่ย 4.26 และ 3) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับ ดีมาก


          การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมรายวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบสามารถพัฒนาการรู้สิ่งแวดล้อมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล และทักษะด้านสังคม เหมาะสำหรับเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในยุคสมัยที่สิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่คนในสังคมต้องตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน

Article Details

บท
บทความวิจัย