การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงรุกโดยใช้บริบทท้องถิ่นเป็นฐาน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เน้นการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

Main Article Content

บุญญาธิดา ท้วมจันทร์ ท้วมจันทร์

บทคัดย่อ

              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงรุกโดยใช้บริบทท้องถิ่นเป็นฐานวิชาภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 2) ศึกษาผลจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ที่มีต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3) ศึกษาผลจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ที่มีต่อความพึงพอใจของนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน และเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้น ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน และให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ E1/E2 หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ผลการวิจัยพบว่า


  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงรุกโดยใช้บริบทท้องถิ่นเป็นฐานวิชาภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย โดยภาพรวม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.06/82.68

  2. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้น 15.85 (คิดเป็นร้อยละ 39.63)

  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงรุกโดยใช้บริบทท้องถิ่นเป็นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.64)

Article Details

บท
บทความวิจัย