การพัฒนาทักษะการทำงานโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับบทเรียนออนไลน์ รายวิชา ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ รหัสวิชา 2001-1001 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จังหวัดเพชรบุรี Work skills development using skill exercises in conjunction with online lessons job knowledge about occupation course code 2001-1001 for students at Vocational Certificate Level (Vocational Certificate) Year 1 Nong Chum Saeng Wittaya School Phetchaburi

Main Article Content

จิรสุดา บุญรอดวรกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะที่ใช้ร่วมกับบทเรียนออนไลน์ ศึกษาทักษะการทำงาน  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเช่าซื้อที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินทักษะการทำงาน แบบฝึกทักษะและบทเรียนออนไลน์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test


              ผลการวิจัยพบว่าฝึกทักษะที่ใช้ร่วมกับบทเรียนออนไลน์ มีประสิทธิภาพ  ทักษะการทำงานของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด


Abstract.


              The objective of this research was to establish and determine the effectiveness of skill exercises used in conjunction with online lessons. Study work skills Compare academic achievement before and after class. And the satisfaction of students who study by using a skill practice exercise in conjunction with online lessons on hire purchase used in daily life. The target group is vocational certificate level 1 students, semester 1, academic year 2019, Nongchumsaengwittaya school. The secondary educational service area Office, District 10, Phetchaburi province, 18 people. The research tool was a learning management plan,  work skills assessment form, practice the skills used in conjunction with online lessons, academic achievement test and satisfaction questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test.


              The results of the research showed that the skill exercises used in conjunction with online lessons were effective. The work skills of the students are at the highest level.


The academic achievement of the students after studying is higher than before studying. It was statistically significant at the .05 level and the student satisfaction was the highest.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กฤษฎาวรรณ ศิวิวงศ์. (2557). การใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีอุตสาหกรรมของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางาน การบัญชี. วิทยาลัยโปลีเทคนิค เชียงใหม่.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 5(1). สืบค้นเมื่อ มีนาคม 16, 2561, จาก
http://www.educ.su.ac.th/2013/images/stories/081957-02.pdf
ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2560). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 13). ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์.
ธนะวัฒน์ วรรณประภา. (2560). สื่อสังคมออนไลน์กับการศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย. มหาสารคาม, 11(1). สืบค้นเมื่อ มีนาคม 16, 2561, จาก
http://www.thai-explore.net/search_detail/result/5825
ปกรณ์ ประจันบาน. (2553). สถิติชั้นสูงสำหรับการวิจัยและการประเมิน. (พิมพ์ครั้งที่ 3). พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ประภาภรณ์ พลเยี่ยม. (2560). ทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ 2 ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ผุษดีรัตน์ คูณตาแสง. (2557). การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง “การวิเคราะห์รายการค้า” วิชาการ บัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1/13. ใน เอกสารการประชุมหาดใหญ่วิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5. (2040)
สืบค้นเมื่อ ตุลาคม 18, 2560, จาก
http://www.hu.ac.th/Conference/conference2014/proceedings/data/10_Education-P/10_Education-P-11.pdf
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา. (2559). รายงานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559. เพชรบุรี: กลุ่มบริหารวิชาการ.
สมบัติ ท้ายเรือคำ. (2551). ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์.
สุวิทย์ มูลคำ, อรทัย มูลคำ. (2553). 19 วิธีจัดการเรียนรู้:เพื่อพัฒนาความรู้และ ทักษะ.
(พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.