การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (QSCCS) A Study of Learning Achievement on Basic Science Process Skills of the 6th Grade Students by Using Science Skill Practice Packages with a 5-STEP Learning Process (QSCCS).

Main Article Content

ธารารัตน์ ดวงจันทร์

บทคัดย่อ

The purposes of this research were 1) to compare learning achievement on the topic of the basic science process skills of 6th grade students before and after using the science skill practice packages with the 5-step learning process (QSCCS). 2) to compare learning achievement on the topic of the basic science process skills of 6th grade students after using the science skill practice packages with the 5-step learning process (QSCCS) to the 70 percent criterion. The samples were 11 of 6th grade students at Bansubsawas School, Phetchabun, in the second semester of academic year 2020. The research tools consisted of a science skill practice packages, consisting of 8 basic science process skills exercises and the achievement test for the 6th grade students.


The results showed that the learning achievement on the topic of the basic science process skills of 6th grade students, it was found that the post-test scores were higher than the pre-test scores at the .05 level of statistical significance but was not higher than 70 percent criteria. Therefore, should develop better science process skills.

Article Details

บท
บทความวิจัย