การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) The Information Technology Usage for Administration of Seekan School (Wattananunupathum)

Main Article Content

กุลวดี วิมะลิน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จำแนกตามสถานภาพของบุคลากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน และครู จำนวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 75 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test


          ผลการวิจัยพบว่า


  1. สภาพปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคล ตามลำดับ

  2. ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ การบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารวิชาการ ตามลำดับ

  3. ผลการเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) จำแนกตามสถานภาพของบุคลากร โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

Article Details

บท
บทความวิจัย