การสังเคราะห์และการประยุกต์สมการวินัยสำหรับการยกระดับองค์ความรู้ของผู้เรียน Creation and Application of Discipline Equations for Raising the Knowledge of Learners

Main Article Content

ธนะชัย สามล

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอตัวแบบการสร้างวินัยของผู้เรียนผ่านสมการทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้สมการวินัยของผู้เรียน โดยมุ่งหวังให้ผู้สอนและผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เนื่องจากสมการเป็นเรื่องที่ผู้เรียนทุกคนเคยสัมผัสและเรียนรู้ระหว่างเรียนในสถานศึกษาทุกระดับชั้น โดยจำเป็นต้องปลูกฝังโครงสร้างทางวินัยให้แก่ผู้เรียนเพื่อบ่มเพาะองค์ประกอบของสมการวินัย ได้แก่ การจัดลำดับความสำคัญ การบริหารจัดการเวลา และเงื่อนของเวลา ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับเวลาของผู้เรียนทั้งสิ้น ประกอบกับเมื่อนำสมการไปประยุกต์ใช้ในมิติที่หลากหลายทั้งมิติต่อผู้เรียน มิติต่อเพื่อนร่วมเรียน และมิติต่อสังคม สามารถสะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดในประเด็นของการยอมรับที่นำไปสู่การยกระดับองค์ความรู้ของผู้เรียน

Article Details

บท
บทความวิชาการ