การพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ในรายวิชาการปลูกพืชไร้ดินด้วยการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง Collaborative Skills Development of Students in Mattayomsuksa 6 Wichienmatu 2 School Studying Hydroponics Cultivation with Authentics Learning Management

Main Article Content

นารี โอภาโส

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันของนักเรียนที่เรียนวิชา การปลูกพืชไร้ดิน ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A     2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาการปลูกพืชไร้ดิน ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A ก่อนเรียนและหลังเรียน  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1-2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ปีการศึกษา 2563 2 ห้อง  จำนวน 21 คน  ซึ่งโรงเรียนจัดเรียนรวมทั้ง 2 ห้อง เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A  วิชาการปลูกพืชไร้ดิน  จำนวน 14 แผนการจัดการเรียนรู้   ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ  อยู่ใน ระดับคุณภาพมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย 4.75)  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการปลูกพืชไร้ดิน   จำนวน 47 ข้อ มีค่าความยากง่าย 0.27-0.80 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.53 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.84  3) และ 3) แบบประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกันของนักเรียนที่เรียนวิชาการปลูกพืชไร้ดิน ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ผลการประเมินความสอดคล้อง ( IOC)  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )  


         ผลการวิจัย  พบว่า


  1. ทักษะในการทำงานร่วมกันของนักเรียนที่เรียนวิชาการปลูกพืชไร้ดิน ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด ( =59) ( =0.43)

  2. 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาการปลูกพืชไร้ดิน ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบ 5A  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 51)

Article Details

บท
บทความวิจัย