ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลต่อทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร The Results of Learning Management Using a Blended Digital Technology Learning Activity Set Affected to Mathematical Process Skills and Group Work Behavior of 3rdyear Vocational Certificate students, Nawaminthrachuthit Vocational College Bangkok.

Main Article Content

จิรายุทธ์ อ่อนศรี

บทคัดย่อ

The objectives of this research were 1) to study the learning achievement of students studying with the digital technology integrated learning activity set 2) to study the mathematical process skills of the students learning the digital technology learning activity set 3) to study the behavior group work of students studying with a series of learning activities incorporating digital technology; and 4) To study the students' satisfaction with learning management through a set of learning activities incorporating digital technology. Mathematics for Design The sample group consisted of 22 students in the 3rd year vocational certificate level, Department of Electronics Engineering, Academic Year 2020, obtained by Cluster Random Sampling, using the classroom as a random sampling unit. which was obtained from the lottery for 1 classroom The research tools are learning management plan Digital Technology Combination Learning Activities Set achievement measurement form Mathematical Process Skills Assessment Group Work Behavior Assessment Form and satisfaction questionnaire Data were analyzed using statistics, percentage, mean, standard deviation, and dependent t-test. The results showed that 1) students had a statistically significantly higher score after school achievement than before at .05 and a score of 30.16 percent for their learning progress. 2) Learn with a series of learning activities incorporating digital technology. have mathematical process skills in good level. 3) Students who are organized to learn with a series of learning activities incorporating digital technology. have group work behavior 4) The students' satisfaction with learning management with digital technology integrated learning activities was at a high level of satisfaction


 

Article Details

บท
บทความวิจัย