การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์และสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษ Development of Ability to Use Technology through Blended Learning Approach Combined with the Use of Social Media on Human and Animal Body System for 11th Grade Students of Schools in Special Areas.

Main Article Content

วรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล

บทคัดย่อ

The researcher as a teacher observed the behavior of the students in the Biology 4 course. It was found that the learners showed the behaviors according to the indicators of those who were ability to use technology at a fair level and should be developed. The objectives of this research are as follows: 1) to study a blended learning approach combined  with the use of social media to develop the ability to use technology on human and animal body systems of 11th grade students. and 2) to study the effect of blended learning approach combined with the use of social media on the ability to use technology on human and animal body systems of 11th grade students. The target group is 11th grade students who studying Biology 4 in 1 classroom (7 students), using purposive sampling. The tools used in the research were the learning management plan. The data collection tools were 1) a technology competency assessment form 2) an expert interview form 3) a post-learning plan recording form. Data were analyzed by 1) quantitative data analysis using basic statistical values ​​2) qualitative data analysis using content analysis. The results showed that blended learning approach combined with the use of social media that are appropriate to develop the ability to use technology consists of 5 steps. The students who received this approach developed their ability to use technology from fair to excellent.

Article Details

บท
บทความวิจัย