การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Education for Sustainable Development

Main Article Content

วิจารณ์ พานิช

บทคัดย่อ

การศึกษามีเป้าหมายที่ซับซ้อน ยิ่งในยุคปัจจุบันที่ถือว่าเป็นยุคที่มีลักษณะ VUCA (V = volatile - เปลี่ยนแปลงเร็วและรุนแรง, U = Uncertain - ไม่แน่นอน, C = Complex - ซับซ้อน มีหลายมิติ, A = Ambiguous - กำกวม ตีความได้หลายแง่หลายมุม) (US Army War College, 1987) การศึกษายิ่งต้องมีเป้าหมายที่ซับซ้อนและหลากหลายยิ่งขึ้น นอกจากสภาพ VUCA แล้ว ยังมีผู้เสนอลักษณะของสังคมในปัจจุบันว่า BANI (B = Brittle - เปราะบาง แตกหักชำรุดง่าย, A = Anxious - น่าวิตกกังวล, N = Non-Linear - ไม่เป็นเส้นตรง มีปัจจัยเกี่ยวข้องซับซ้อน, I = Incomprehensible – เข้าใจยาก) (Casio Jamais, 2020) และยังมีผู้เสนอว่าสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วย Wicked Problems ซึ่งหมายถึงปัญหาที่ซับซ้อนเอาแน่เอานอนไม่ได้ (Wikipedia, n.d)

Article Details

บท
บทความวิชาการ