ผลของการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 The Effects of Team–Based Learning Teaching Method on English Speaking Ability of Grade 4 Students

Main Article Content

ศรันญา ตั้งนารี

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 14 คน จากโรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอน แบบทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test for Dependent)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Almutairi, R. T., & Aljumah, F. H. (2023). The effects of using Microsoft Teams on improving EFL Learners speaking abilities at Unaizah High School Students. English Language Teaching, 16(2), 53.

Anugrah, N. J., Sumardi, S., & Supriyadi, S. (2019). Integrating “Daily learn english application” to teach speaking skill in EFL classroom. Indonesian Journal of EFL and Linguistics, 4(2), 181.

Brown, H. Douglas (2004). language assessment: Principles and classroom practices. White Plains, NY: Pearson Education. 324 pp.

Fink, L. D., Michaelsen, L. K., & Bauman Knight, A. (2023). Team-Based Learning.

Harmer, J. (2007). How to teach English (second edition). ELT Journal, 62(3), 313–316.

Hazel, S. J., Heberle, N., McEwen, M.-M., & Adams, K. (2013). Team-based learning increases active engagement and enhances development of teamwork and communication skills in a first-year course for Veterinary and Animal Science undergraduates. Journal of Veterinary Medical Education, 40(4), 333–341.

Inkaew, C., & Thumawongsa, N. (2018). A study of English oral communication strategies used among Thai EFL students of different English proficiency levels: A case study of first year English major students, Srinakharinwirot University. People: International Journal of Social Sciences, 4(2), 1528–1545.

Isda, I. D., Purwati, P., & Imran, I. (2021). The effect of using blended learning model on enhancing students’ speaking skill in senior high schools. Journal of Languages and Language Teaching, 9(1), 92.

Michaelsen, L. K., & Knight, A. B. (2023). Creating effective assignments. Team-Based Learning, 51–72.

Michaelsen, L. K., & Sweet, M. (2008). The essential elements of team-based learning. New Directions for Teaching and Learning, 2008(116), 7–27.

Rajprasit, K., Pratoomrat, P., & Wang, T. (2015). Perceptions and problems of English language and communication abilities: A final check on Thai Engineering undergraduates. English Language Teaching, 8(3).

Smith, J., & Smith, A. (2018). How google classroom is transforming technology use in education. Edulearn Proceedings.

Whittaker, A. A. (2015). Effects of team-based learning on self-regulated online learning. International Journal of Nursing Education Scholarship.