ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของโรงพยาบาลร่วมสอนภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล Administrative Factors Affecting Learning Management Efficiency of Co-Teaching Hospitals in the Digital Age, Department of Orthopedic Surgery and Physical Therapy, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University

Main Article Content

อริสรา เพชรเก่า
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิทเชษฐ์ พิชัยศักดิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยการบริหารที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของโรงพยาบาลร่วมสอน 2) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ และ 4) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาจารย์โรงพยาบาลร่วมสอน นักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมสอน จำนวน 211 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย ปัจจัยการบริหารที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงพยาบาลร่วมสอน ในยุคดิจิทัล ได้แก่ ภาวะผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  ทรัพยากรการศึกษา  การพัฒนาบุคลากร สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และการเสริมสร้างเครือข่ายทางดิจิทัล


ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยการบริหารอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยรวม อยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงทุกด้าน (p<.01) และ 4) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของโรงพยาบาลร่วมสอน ดังนี้ การพัฒนาบุคลากร สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การเสริมสร้างเครือข่ายทางดิจิทัล และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามลำดับ โดยสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ได้ร้อยละ 54.30

Article Details

บท
บทความวิจัย