การพลิกโฉมการผลิตและพัฒนาครูในประเทศไทย Reinventing of Teacher Education in Thailand

Main Article Content

ดิเรก พรสีมา

บทคัดย่อ

ครูเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคน ความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษาจึงขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการผลิตและพัฒนาครู ผู้เขียนได้นำเสนอประวัติและแนวทางการผลิตและพัฒนาครูของประเทศชั้นนำทางการศึกษาของโลก พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพลิกโฉม
การผลิตและพัฒนาครูของประเทศไทยเพื่อให้ประสบความสำเร็จว่าควรทำอย่างไร

Article Details

บท
บทความวิชาการ