ACT: ความร่วมมือพัฒนาครูของสภาครูอาเซียน ASEAN Council of Teachers (ACT): Cooperation in developing teachers in ASEAN

Main Article Content

จักรพรรดิ วะทา
รจนา วงศ์ข้าหลวง
ราณี จีนสุทธิ์

บทคัดย่อ

สภาครูอาเซียน เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ASEAN Council of Teachers ชื่อย่อว่า ACT ก่อตั้ง
เมื่อปี 2521 โดยประเทศในกลุ่มอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย ได้หารือร่วมกันในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดี
ความร่วมมือและสันติภาพระหว่างชาติ กับการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน” ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่
24 พฤศจิกายน 2521 ในการประชุมครั้งนั้น ประเทศไทยโดยคุรุสภาได้ส่งนายสุรัฐ ศิลปอนันต์ อดีตรองเลขาธิการ
คุรุสภาไปร่วมประชุม ผลจากการหารือครั้งนั้นที่ประชุมได้มีมติให้จัดตั้งสภาครูอาเซียนขึ้น (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2522, น.19-20) สภาครูอาเซียนจึงถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

Article Details

บท
บทความพิเศษ