Published: 2016-05-10

การจำแนกประเภทเมล็ดข้าวขาวด้วยการประมวลผลภาพ

สุชาติ แย้มเม่น, ณรงค์ฤทธิ์ พิมพ์คำวงศ์, โชคชรัตน์ ฤทธิ์เย็น

1-14

อันตรายด้านจุลินทรีย์และจุดควบคุมวิกฤติการผลิตอาหารโรงเรียน : ข้าวคลุกกะปิ

อำพร แจ่มผล, อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, วราภา มหากาญจนกุล, ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

24-36

ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่าสำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค

รวิพร บุศยศิริ, วจี ชูกิตติกุล, ทัดทอง พราหมมณี, จารึก ชูกิตติกุล

155-167