เผยแพร่แล้ว: 27-12-2022

เครื่องต้นแบบในการบันทึกสัญญาณชีพ ด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

สุรเทพ แป้นเกิด, วาสนา ด้วงเหมือน, สุภษี ดวงใส

12-27

การพัฒนาระบบผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง

นัฐพงศ์ ส่งเนียม, ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์, ธนันญดา บัวเผื่อน, ชนาภา โสตะ, กิตติพงศ์ บุญเงิน

28-40

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันความเป็นจริงเสมือน 360 องศา ส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบกว๊านพะเยา

เกวรินทร์ จันทร์ดำ, สิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล, จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์

67-80

แอปพลิเคชันคำนวณยาความเสี่ยงสูงสำหรับพยาบาลวิสัญญี

รัชนี ไตรยะวงศ์, ไกรลาศ บำรุงชาติ, ดวงรัตน์ เผยกลาง

115-129