เผยแพร่แล้ว: 2020-09-30

ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Staphylococcus intermedius ของสารสกัดจาก พืชสมุนไพร

พิมพ์ชนก โล่ห์ทองคำ, วณิชยา คล่องแคล่ว, เนาวรัตน์ แจ่มใส, มณฑล วิสุทธิ

57-70

การดูดซับทองแดง (II) ในน้ำเสีย ด้วยไคโตซานที่สกัดจากเปลือกปูม้า

ชัชญาภา เกตุวงศ์, ภานุวัฒน์ เกตุวงศ์, รัตติยาภรณ์ ไปนา, มนทการ รังเพีย

71-82

Mathematical Model for Forecasting the Number of Tourists in Phanom Rung Historical Park Chaloem Phra Kiat District Buriram Province

ยุวดี พวงกระโทก, โสรยา สอนภู่ , วชิรารักษ์ โอรสรัมย์

83-98