เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

มุมในการจุ่มซีเซียมโบรไมด์ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ซีเซียมเลดโบรไมด์เพอรอฟสไกต์โซลาร์เซลล์

วัลลภ หอมระหัด, จุฑานันท์ ขานวงศ์, ธริยา เสนากลาง, ธีรวิทย์ พลโคกก่อง, ปัฐพงษ์ เทียมตรี, ภัทรพงษ์ ขำคม

33-46

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพรจากสารสกัดหมากสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

สุภาพร วิสุงเร, เสาวภา ชูมณี, กัญญารัตน์ เดือนหงาย, ศุมาลิณ ดีจันทร์, ผกามาศ ปะระทัง, นวรัตน์ มีชัย, ศิริกุล กล่ำกุล, นันธิยะ ศรีแก้ว

47-58