สมรรถนะเด็กไทยในยุคโลกพลิกผัน (VUCA World)

Main Article Content

วัฒนาพร ระงับทุกข์

บทคัดย่อ

-

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรุงเทพธุรกิจ. (2563). ไขปัญหา ทักษะ 'ภาษาอังกฤษ' คนไทย 'ร่วง' ซ้ำซ้อน เพราะอะไร? สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/865234
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา. (2562). รายงานพันธกิจด้านการปฏิรูปการศึกษา ผ่านหลักสูตรและการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ( A Commission Report on Education Reform
through Competency-Based Curriculum & Instruction). เอกสารสำเนา.
ทิศนา แขมมณี. (2562). 10 สมรรถนะหลัก ปั้นเด็กไทยฉลาดรู้ อยู่ดีมีสุข มีความสามารถสูงและใส่ใจสังคม. ธานินทร์ เอื้ออภิธร. (21.12.2017). “มนุษย์จะสร้างทักษะ-การเรียนรู้ใหม่ เพื่อรับมือ ‘ความเปลี่ยนแปลง’
ในอนาคตอย่างไร?” สืบค้นจาก The Standard.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). ผลการประเมิน PISA 2018 สืบค้นจาก
pisathailand.ipst.ac.th ›
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561. เอกสารแผ่นพับ.
ศศิมา สุขสว่าง. (2562). “VUCA World ความท้าทายสำหรับผู้นำยุคใหม่” สืบค้นจาก
https://www.sasimasuk.com/16768188/vuca-world-
Doyle, Alison. “Hard Skills vs. Soft Skills: What's the Difference?” Updated January 02, 2020 สืบค้นจาก https://www.thebalancecareers.com/what-are-soft-skills-2060852
Giles, Sunnie. (May 9, 2018). “How VUCA Is Reshaping The Business Environment, And What It Means For Innovation”. สืบค้นจาก https://www.forbes.com.
Namprom, Thum. (18/12/2019). VUCA World… ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อนและคลุมเครือ. สืบค้นจาก https://reder.red/vuga-world-18-12-2019/
P21 Partnership for 21st Century Learning. (2016). Framework for 21st Century Learning. สืบค้นจาก http://www.p21.org/about-us/p21-framework
Plook Teacher. (15 ต.ค. 62). “การส่งเสริมการศึกษาไทยเพื่อรับมือกับโลกยุค VUCA” สืบค้นจากwww.trueplookpanya.com/blog/content/76134/-blog-teaartedu-teaart)
World Economic Forum. (2015). New Vision for Education Unlocking the Potential of Technology. สืบค้นจาก http://www3.weforum.org.