เผยแพร่แล้ว: 2020-04-30

การพัฒนาชุดฝึกเครื่องปรับอากาศยานยนต์

พูนพงศ์ สวาสดิพันธ์, นรา เดชะคำภู

84-95