อนาคตของครุศึกษาไทยกับการสร้างความฉลาดรู้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

Main Article Content

ไพฑูรย์ สินลารัตน์

บทคัดย่อ

-

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2561). คิดเพื่อครู. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครุศาสตร์.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
สุมน อมรวิวัฒน์. (2555). ครุศึกษากับความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พัชรินทร์ พี.พี.
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2562) พจนานุกรม ศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ชุดความฉลาดรู้ (Literacy) กรุงเทพฯ: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.
Christensen, Linda (2000) Reading, Writing, and Rising Up: Teaching about social Justice and the power of the Written word Wisconsin: Rethinking Schools.
Freire, P. & Macedo, D. (1982) Literacy: Reading the Word and the World Southhadley MA : Beagin anu Garvey.
Harris, T.Land Hodges, R0B. (Bds.) (1995) The Literary Dictionary the Vocabulary of Reading and Writing. Newark, DE: International Reading Assucasson
Tompkins, Gail E. (2014) Literacy for the 21st century: A Balance Approach. 6th Ed. New York: Pearson.