การใช้ QR Code จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เรื่อง รู้เท่าทันสังคมออนไลน์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Main Article Content

กุลธิดา ขันทอง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้ QR Code จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เรื่อง รู้เท่าทันสังคมออนไลน์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการใช้ QR Code จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จำนวน 27 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน การใช้ QR Code จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เรื่อง  รู้เท่าทันสังคมออนไลน์  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือการหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย  การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าสถิติ t – test


ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการใช้ QR Code จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เรื่อง รู้เท่าทันสังคมออนไลน์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


คําสําคัญ: กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E , QR Code , รู้เท่าทันสังคมออนไลน์


Abstract


The purposes of this research were 1) to study academic achievement using QR Code for the 5E Inquiry-Based Learning Management on Social Literacy among Prathom Suksa 5 students, and 2) to compare academic achievement of Prathom Suksa 5 students before and after using QR Code for the 5E Inquiry-Based Learning Management on Social Literacy. The sample of this study was 27 Prathom Suksa 5 students in the first semester, academic year 2019 at Rittiyawannalai School under Sai Mai District Office in Bangkok. The research instruments were learning materials on using QR code for the 5E Inquiry-Based Learning Management on Social Literacy among Prathom Suksa 5 students. Data were analyzed using statistics, including percentage, mean, standard deviation, and t-test statistics.


The research results indicated that after using QR Code for the 5E Inquiry-Based Learning Management on Social Literacy, the sample’s academic achievement was higher than before with a statistical significance level of .01. 


Keywords:  5E Inquiry-Based Learning Management, QR Code, Social Literacy

Article Details

บท
บทความวิจัย