วันครูโลก

Main Article Content

ดร.จุไรรัตน์ แสงบุญนำ

บทคัดย่อ

การกำหนดให้มีวันครูโลก และการจัดเฉลิมฉลองวันครูโลกเป็นการยอมรับถึงความสำคัญของวิชาชีพครูและผู้ประกอบวิชาชีพครู รวมทั้งทำให้ครูตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของครูที่มีต่อสังคม


ความเป็นมาและความสำคัญ


          องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้มีการเฉลิมฉลองวันครูโลก (World Teachers’ Day) ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๗ (ค.ศ. ๑๙๙๔) ในการประชุมระหว่างประเทศด้านการศึกษา (International Conference on Education: ICE ) ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกในขณะนั้น Mr.Federico Mayor ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก ประกาศ    ในการประชุมวันครูโลก กำหนดให้วันที่ ๕ ตุลาคมของทุกปีเป็นวันครูโลก เพื่อประกาศยกย่องครูให้เป็นบุคลคลสำคัญเนื่องจากมีบทบาทในการขับเคลื่อนการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าและเพื่อให้ครูทั่วโล ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคมตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึก  ที่ดีในการเป็นครู  การกำหนดวันที่ ๕ ตุลาคมเป็นวันครูโลก เนื่องจากเมื่อปี ๒๕๐๙ เป็นวันที่มีการประชุมร่วมวาระพิเศษระหว่างรัฐบาลที่องค์การยูเนสโกและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได้ร่วมกันจัดขึ้นและที่ประชุมได้เห็นชอบรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานภาพครู (UNESCO and ILO Recommendation Concerning the Status of Teachers) ซึ่งยังคงมีผลต่อการนำไปใช้จนถึงทุกวันนี้

Article Details

บท
บทความวิชาการ