ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องอุปราคาตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการรับชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 The Effect of Science Learning Activity Package on Eclipse Based on 5E Inquiry Learning Cycle Model and the Watching of Partial Solar Eclipse for Grade 6th students

Main Article Content

ภคนันท์ แช่มรัมย์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


          การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องอุปราคา ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่องอุปราคา ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E)  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับการรับชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องอุปราคา ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E)      ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับการรับชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย อำเภอบ้านด่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ที่กำลังจะศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องอุปราคาโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบชนิดเลือกตอบ    4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ได้จากการวิเคราะห์และพิจารณาเลือกแบบทดสอบจากแบบทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ในแต่ละปี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ Dependent Samples  t-test


          ผลการวิจัยพบว่า


  1.   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องอุปราคา ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) มีคุณภาพ ในระดับมีความเหมาะสมมากที่สุด

  2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามวัฏจักรการเรียนรู้  5 ขั้น (5E) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับการรับชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับการรับชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด                                                                                                  คำสำคัญ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E), ปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน

Abstract       


           This research aimed to 1) develop the science learning activity package on eclipse based on 5E Inquiry Learning Cycle Model for grade 6th students; 2) to compare the students’ learning achievement before and after the learning on the eclipse based on 5E Inquiry Learning Cycle Model during the pandemic of COVID 19 and the watching of partial solar eclipse of grade 12th students; and 3) to study grade 6th students’ satisfaction towards the science learning activity package on eclipse based on 5E inquiry learning cycle model during the pandemic of COVID 19 and the watching of partial solar eclipse . The samples consisted of 14 grade 6th students studying in the first semester of academic year 2020 of Sariphan Santiphap Nafai School, Ban Dan District, Buriram Primary Education Service Area Office 1. The research instruments employed included of: 1) a developed science learning activity package on eclipse based on 5E inquiry learning cycle model, 2) the four-multiple-choices learning achievement test obtained from the analysis and selection of Ordinary National Educational Test (O-NET) in each year for 30 items, 1 score per item. The statistics used for data analysis were mean, percentage, standard deviation, and Dependent t-test for hypothesis testing.
           The results revealed that:   
           1. The efficiency of the science learning activity package on eclipse based on 5E inquiry learning cycle model was at the most appropriate level.   
           2. The learning achievement after-learning  on eclipse based on 5E inquiry learning cycle model during the pandemic of COVID 19 and the watching of partial solar eclipse of grade 6th students was significantly higher than before learning at .05 level.        
           3. Students’ satisfaction towards the learning on eclipse based on 5E inquiry learning cycle model during the pandemic of COVID 19 and the watching of partial solar eclipse was at the most level.   


Keywords: Science Learning Activity Package, 5E Inquiry Learning Cycle Model, Partial Solar Eclipse                  

Article Details

บท
บทความวิจัย