ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา เรื่อง สันติวัฒนธรรม ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

Main Article Content

ธีรนันทน์ ไกรเลิศ

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา เรื่อง สันติวัฒนธรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน


          กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคเรียนที่ 2            ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 1 ห้องเรียน นักศึกษาจำนวน 16 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา และแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที


          ผลการวิจัยปรากฏว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเรื่อง สันติวัฒนธรรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ไพฑูรย์ ยศเตา. (2560). พัฒนารูปแบบการเรียน การสอนโดยใช้กรณีศึกษาในการส่งเสริม ความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย รหัสวิชา 2001- 1004 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, 1(2), 33-47

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ. (2560). คิดวิเคราะห์ สอนและสร้างได้อย่างไร (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทิศนา แขมมณี. (2560). 14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ. (พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปรัชญนันท์ นิลสุข. (2560). อาชีวศึกษากับประเทศไทย 4.0. สืบค้น 1 มิถุนายน 2562, จากhttp://prachyanun 2015.blogspot.com/2017/06/40.html

พรรษา กาเหว่า. (2556). 'อาชีวศึกษา'น่าห่วงสอบประเมินวีเน็ทต่ำ นายจ้างจี้ให้ปรับหลักสูตร-คุณภาพ นร. สืบค้น 1 มิถุนายน 2562, จาก https://www.tcijthai.com/news/2013/06/scoop/3042

วันเพ็ญ สุลง. (2561). การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิชาการบริงานคุณภาพใน องค์กร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพมหานคร.

ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง. (2560). ใคร ๆ ก็เชียร์ “สายอาชีวะ” แต่ทำไมเด็กไม่เลือกเรียน. สืบค้น 1 มิถุนายน 2562, จาก https://www.tcijthai.com /news/2017/16/scoop/6918

สิริวิทู ภู่น้อย. (2558). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กรณีตัวอย่างเพื่อเสริมสร้างการคิด วิเคราะห์ เรื่อง ธุรกิจในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.

สุภาพร ขวัญเกษม. (2550). การพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนภาษาไทยโดยใช้ กรณีศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง จังหวัดนครราชสีมา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.

Kaddoura Mahmoud A. (2011). Critical Thinking Skills of Nursing Students in Lecture-Based Teaching and Case-Based Learning. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 5(2). Retrieved from https://doi.org/10.20429/ijsotl.2011.050220

Patil, Vaishali S et al. (2018). A Study of Perception of First Year MBBS Students on Case-BasedLearning in Biochemistry as A Method To Improve Analytical Thinking. National Journal of Integrated Research in Medicine, [S.l.], 8(5). p. 67-70 Retrieved from http://nicpd.ac.in