เผยแพร่แล้ว: 2021-08-31

สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลของครูยุคใหม่

ปัญญา ธีระวิทยเลิศ, ศุภมาส ชุมแก้ว

1-15

แนวทางการพัฒนาครูวิถีใหม่ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล

ราณี จีนสุทธิ์, หทัยภัทร จีนสุทธิ์

16-31

ความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครในการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ปี 2564

พีระพัฒน์ พิมพิลา, จารุกิตติ์ โพธิ์ปาน, จตุรงค์ ขมิ้นทอง, เพ็ญพิชชา พงศ์ด้วง, หทัยทิพย์ อินทรโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตา ตุลย์เมธาการ

56-70